Cikkek archívuma ebben a rovatban: Érdekes cikkek

Elhatároztam ugyanis, hogy nem akarok másról tudni köztetek, csak Jézus Krisztusról, a megfeszítettről. (1Kor 2,2)

Pál apostol a korinthusi gyülekezetnek írt levelében azt mondja, hogy eldöntötte, nem tud másról közöttük, „csak Jézus Krisztusról, róla is mint a megfeszítettről”. Tehát Pálnak, aki az Újszövetség kétharmadát írta, Jézussal, és az Ő bevégzett munkájával volt telve az elméje.

Isten azt szeretné, ha a mi elménk is Jézus keresztjével lenne telve, azaz, kereszt-tudatosak lennénk. De mit is jelent kereszt-tudatosnak lenni?

Azt jelenti, hogy Jézust úgy látod, mint aki annyira szeret téged, hogy önként meghalt érted a kereszten. Kereszt-tudatosnak lenni azt jelenti, hogy Jézusra nézel, aki a saját testét adta oda, hogy elhordozza a büntetést, hogy te minden büntetéstől szabad lehess. Kereszt-tudatosnak lenni azt jelenti, hogy a tekintetedet Jézusra emeled, aki a kereszten kiharcolta a szabadságodat és a győzelmedet.

Amikor az izraeliták keserűnek találták a vizet Máránál, Isten egy fadarabot mutatott Mózesnek. Mózes beledobta a fadarabot a vízbe, és a víz édesre

változott (2Mózes 15:23-25). A fadarab a keresztet jelképezi. A Golgota fája képes arra, hogy a keserű helyzetedet édesre változtassa.

Amikor az izraelitákat megmarták a mérges kígyók a pusztában, Isten azt mondta Mózesnek, hogy tegyen egy rézkígyót egy póznára. A pózna a keresztet jelképezi, a bronz pedig az ítéletet. Azok, akik a póznán lévő kígyóra néztek életben maradtak, mert

Enigma Of Nehushtan – The Biblical Copper Snake | Ancient Pages

a problémájukat -a halálos kígyót- a keresztre szögezve, halottnak látták (4 Mózes 21:6-9).

Minden bűnödet, gyengeségedet, betegségedet, fájdalmadat bukásodat lásd úgy, mint amiket Jézus a testében felvitt a keresztfára és ott meg lettek ítélve. Minden, ami halálos az életedben, meg lett ítélve a kereszten, és elvétetett!

forrás

kép1

kép2

kép3

Kocsis Imre biblikusprofesszor, a PPKE Hittudományi Kara Újszövetségi Szentírástudományi Tanszékének vezetője írását olvashatják.

A bibliaolvasók általában meglepetéssel tapasztalják, hogy Szent János evangélista nem ír az Eucharisztia alapításáról az utolsó vacsoráról szóló elbeszélésében. A meglepetés magától értetődően váltja ki a kérdést: mi lehet ennek az oka? A választ keresve mindenekelőtt érdemes tudatosítanunk magunkban, hogy az ókortól kezdve napjainkig János evangéliumát tekintették és tekintik a legkésőbbinek. Ez azt jelenti, hogy a negyedik evangélium szerzője már ismerte a másik hármat (vagy legalábbis egyet közülük), és abban a meggyőződésben írt, hogy az olvasók számára sok minden köztudott Jézus tevékenységét illetően. János tudatosan arra törekedett, hogy új megközelítésben szóljon Jézus kilétéről és működéséről. Nem kétséges, hogy ismerte az Eucharisztiát, de nem a szereztetését akarta közölni – ezt a többi evangélista már megtette –, hanem a jelentőségét a hívek mindennapi életére vonatkozólag. Az élet kenyeréről szóló beszéd (Jn 6,26–58) végén félreérthetetlen eucharisztikus tanítás fogalmazódik meg: „A testem ugyanis valóságos étel, s a vérem valóságos ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, én meg benne” (Jn 6,55–56).

A sajátos jánosi szemlélet jól megfigyelhető az utolsó vacsoráról szóló részben (Jn 13–17), amely jóval hosszabb, mint a többi evangélista beszámolója. Az igazi újdonságot a búcsúbeszéd (Jn 14–17), valamint a lábmosásról szóló elbeszélés (Jn 13,1–17) jelenti. Figyelmünket irányítsuk most ez utóbbira.

A cselekmény megértéséhez feltétlenül szükséges, hogy a lábmosás ókori gyakorlatáról szóljunk, amely a vendéglátás része volt. A vendég fogadása nemcsak a köszöntésből állt, hanem abból is, hogy egy rabszolga lehajolt hozzá és megmosta a lábát. Az utolsó vacsorai cselekmény sajátossága, hogy maga Jézus vállalkozik arra az aktusra, amely egyébként a rabszolgák feladata volt: leveszi a felsőruháját, egy vászonkendőt köt maga elé, majd sorjában megmossa és megtörli tanítványainak lábát.

Jézus „szolgai” munkája kiváltja Péter méltatlankodását: „Az én lábamat ugyan meg nem mosod soha” (Jn 13,8). Ezt a tiltakozást természetes emberi reakciónak tekinthetjük: amit Jézus tesz, az a megszokott emberi elképzelések szerint „méltóságon aluli”. Hasonló megnyilvánulás manapság is előfordul, amikor például Ferenc pápa szegények iránti, túlzottnak tartott magatartását bírálják („Miért kell a pápának a koldusok közé mennie?”).

Nagyon tanulságos Jézus válasza: „Ha nem moslak meg, nem lehetsz közösségben velem” (Jn 13,8). Péter félreérti mestere mondatát: a testi tisztaságra vonatkoztatja, s ezért a fej és a kezek megmosását is kéri. Ám nyilván nem testi mosakodásról van itt szó. Bármennyire fontos is a testi tisztaság, a Jézussal való közösség szempontjából nem igazán releváns. Jézus nem higiéniai, hanem tanítói célzattal végzi a lábmosást. S ez a tanítói célzat nem pusztán a példaadásra irányul (bár az elbeszélés végén ez a szempont is igen hangsúlyos).

A cselekménnyel Jézus saját küldetésének lényegét akarja tudatosítani, amely a másokhoz való odafordulásban, a szolgálatban és az önfeláldozásban áll.

Érdekes, hogy Lukács evangélista éppen az utolsó vacsora összefüggésében őrizte meg Jézus mondását: „Én úgy vagyok köztetek, mintha a szolgátok lennék” (Lk 22,27). Hasonló mondás olvasható Márk evangéliumában: „Az Emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért” (Mk 10,45). A lábmosás aktusában éppen az utóbbi mondásban hangsúlyozott szolgálat jut kifejezésre, amely előreutal az élet váltságul adására. A lábmosás tehát szorosan összefügg Jézus szenvedésével és halálával. Ez a kínszenvedés és halál teszi lehetővé azt a tisztulást, amelyet a lábmosás előre jelez: a bűnöktől való megszabadulást.  

Jézus „szolgai tette” persze nem hagyhatja közömbösen a tanítványokat. Nemcsak a megváltásért való hálaadásra kötelezi őket, hanem arra is, hogy az egymás iránti magatartásukban a mesterük által tanúsított szolgálat lelkülete legyen a meghatározó: „Ha tehát én, az Úr és Mester megmostam lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát. Példát adtam nektek, hogy amit én tettem, ti is tegyétek meg” (Jn 13,13–14). Nyilvánvalóan nem mechanikus utánzásról van itt szó, hanem arról, hogy a keresztény testvéreinkkel és a felebarátainkkal való kapcsolatot nem a méltóság tudata, hanem a segítőkészség, sőt az áldozatkészség határozza meg. Jézus felszólítása önvizsgálatra ösztönöz. Hogyan viszonyulok beosztottjaimhoz, a kevésbé művelt, egyszerű emberekhez, a hajléktalanokhoz és a társadalom egyéb kiszolgáltatott személyeihez? Tudatosítom-e, hogy kapcsolataimat nem a mindennapok megszokott mércéinek, hanem az önmagát minden emberért feláldozó Krisztus példájának kell alakítania?

Ha a fentebb leírtakat átgondoljuk, könnyen felismerhetjük, hogy milyen mély üzenetet hordoz a lábmosásról szóló elbeszélés. Szó sincs tehát arról, hogy János evangélista valami lényegeset (az Eucharisztia alapítását) egy mellékes mozzanat miatt elhagyott volna. Mivel mind az Eucharisztia alapítása, mind a lábmosás Krisztus kínszenvedésére és halálára utal előre, ezért a két cselekmény szorosan összetartozik. Mindkettőben Jézus szeretete tárul fel: az a szeretet, amely az élet feláldozásában mutatkozik meg a maga teljességében.

Az Oltáriszentség szerzése és a lábmosás közötti összefüggésnek nagy jelentősége van az Eucharisztia ünneplését illetően is. Az eucharisztikus ünnepen való részvétel, főleg Krisztus testének és vérének szentáldozáskor való vétele megköveteli a Jézussal való kegyelmi közösséget, amely magától értetődően a jézusi lelkülettel való azonosulást is magában foglalja.

Ha embertársaim iránti magatartásomat az önzés, a közömbösség vagy valamiféle felsőbbrendűség-tudat jellemzi, akkor nem vagyok alkalmas az Eucharisztia hiteles ünneplésére.

Hiszen ennek nélkülözhetetlen feltétele a Krisztussal való közösség a „lábmosásban” is: részben úgy, hogy hálaadással fogadom a megváltásból fakadó bűnbocsánatot, részben pedig úgy, hogy minden méltóságtudaton felülemelkedve kész vagyok embertársaim (főleg a gyengék és az elesettek) szolgálatára

Kocsis Imre

Virágvasárnap a húsvét előtti vasárnap, amikor a keresztény világ Jézus, Jeruzsálembe való ünnepélyes bevonulására emlékezik. Ezt valószínűleg sokan tudjuk a mai napról. Azt viszont már talán kevesebben tudják, hogy honnan ered a virágvasárnap elnevezés vagy éppen miért hallhatunk két evangéliumot. Fábry Kornél atya misevlogjában többek között ezeket a kérdéseket is megválaszolja.

Jézus szamárháton érkezett Jeruzsálembe, húsvét ünnepére. Ezzel beteljesítette Zakariás jövendölését. Az elé kivonuló emberek olaj- és pálmaágakkal köszöntötték őt. Mindegyik evangélista említést tesz róla, hogy gallyakkal és felsőruhájuk leterítésével köszöntötte a nép Jézust. A pálmaágakat viszont csak János írja le. Fábry Kornél atya misevlogjában többek között azt is elmagyarázta, hogy mit jelentett ez a jelkép.

„A pálma, a győzelemnek, a dicsőségnek a jelképe. Szoktuk is mondani, hogy győzelmi pálma. Érdekes, hogy az ünnep latin elnevezése éppen innen származik: Dominica Palmarum, azaz Pálmavasárnap. Európa legtöbb országában nem találunk pálmát, így virágvasárnap ünneplésekor tiszafa, fűzfa vagy más fák ágaival helyettesítik a pálmát. Hazánkban a lombfakadás előtt virágzó fűz ágait használjuk, a barkát. Ugyanakkor mégsem innen kapta az elnevezését, hiszen Magyarországon ezt az ünnepet virágvasárnapnak hívják.”

A szentmise menete is más ilyenkor a megszokotthoz képest. Amikor éppen nem járvány van, akkor a templom előtt barkaszenteléssel kezdődik a szertartás, míg az evangélium helyett Urunk szenvedés történetét olvassák fel, azaz a Passiót. Bár ez kicsit furcsa lehet, mivel nem sokkal előtte még Jézus jeruzsálemi bevonulását ünnepeltük, de ennek is megvan az oka, hogy miért alakult így.

„Korábban a katolikus egyházban a szentmiséket reggel vagy délelőtt tartották, hiszen éjféltől a szentáldozást megelőző szentségi böjt volt érvényben. Így aki áldozni akart a misén, az éjféltől már nem vehetett magához élelmet. A virágvasárnapi evangélium ekkor a jeruzsálemi bevonulásról szólt. Később a barokk korban elterjedt, hogy vasárnap délután Passiókat énekeltek. 1953 óta azonban délután és este is lehet szentmiséket bemutatni és a szentségi böjt ideje is lerövidült.

Ugyanakkor mindkét hagyomány megmaradt, így kerülhetett a két evangéliumi szakasz ugyanabba a szentmisébe.”

További érdekességekről az alábbi videóban beszél Fábry Kornél atya.

„Isten, mint minden jó szülő, csodálatos módon arra vágyik, hogy virágozzon minden, amit teremtett és amit szeret – mi magunk” Richard Rohr

Összetörték a gyermekem lelkét. Elmondom neki, hogy mennyire különleges ő a számomra.

A gyermekem megsérült. Mindent megteszek, hogy jobban legyen.

A gyermekem fél. Addig nem hajtom álomra a fejem, amíg meg nem nyugtatom, és biztonságban nem érzi magát.

Teljesen természetes egy szülő számára, hogy megvigasztalja a gyermekét, és mindezt készségesen, szívesen és örömmel teszi.

Akkor miért esik ennyire nehezemre hagyni, hogy a mennyei Apukám ugyanezt tegye velem?

Miért gondolom, hogy nem akar hallani a problémáimról?

Miért gondolom, hogy túl elfoglalt ahhoz, hogy velem foglalkozzon?

Amikor megbántanak, megsérülök, vagy amikor félek, akkor ott van egy Apa, aki megvigasztal. Van egy Apukánk, aki a kezünket fogja, amíg jobban nem leszünk és nem tér aludni, amikor félünk a sötétben.

És ez elég.

“Aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban… 2 Kor 1,4

“Ne félj, mert veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok a te Istened! Megerősítelek, megsegítelek, és felkarol győzedelmes jobbom. Bizony megszégyenülnek és gyalázatra jutnak, mind, akik ellened lázadoztak. Elpusztulnak és elvesznek, akik harcba szálltak ellened. Keresni fogod, de többé nem találod azokat, akik ellened hadakoztak. Elpusztulnak és semmivé lesznek, akik háborgattak. Mert én, az Úr, a te Istened, én ragadtam meg jobbodat. Én szólok hozzád így: Ne félj! Én megsegítelek. ” Iz 41,10-13

 

Max Lucado

Dr. Békefy Lajos református lelkész blogján olyan imádságokat gyűjtött össze, amelyeket a hívek koronavírus-járvány idején írtak, Urunkhoz kiáltva.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, Erős vár a mi Istenünk! Békesség Istentől! Áldás-békesség! Ferenc pápa világima összefogásra felszólító hívása nyomán református lelkészként szíves felhasználásra küldöm meg Önöknek azokat az imákat, melyeket másfél-egy hónapja fordítottam, kezdve a wuhani imacsoport könyörgésétől az anglikán, presbiteriánus, s más drága imákig. Örülnék, ha imádságban, buzgó könyörgésben valóban testvéri módon egymásra találnánk. Kérem, használják bármely részét, ha úgy találják, épülésre, vigasztalásra, bátorításra. Áldás-békesség,

Dr. Békefy Lajos ref. szociáletikus, közíró,

Tanuljunk imádkozni c. Bohren-könyv fordítója,ami a Kálvin Kiadónál jelent meg.

Az alábbi imák Új-Zélandtól Kínán, Németországon, Anglián, az USA-n át Magyarországig mind a koronavírus járvány idején fogalmazódtak meg.

ANGLIA

Ima koronavírus világjárvány idején
Őrizz meg minket, jó Urunk, irgalmasságod árnyékában.
A bizonytalanság és a próbatétel idején is, kérünk, állj mellettünk.
Támogasd és oltalmazd, jó Urunk,
az aggodalmaskodókat és a félelmes szívűeket,
emeld fel mindazokat,
akik mélységeket járnak ezekben a napokban, hetekben.
Hadd örvendezhessünk újra a Te jóságodnak,
tudván bizonyosan,
hogy semmi sem szakíthat el Tőled,
sem szeretetedtől,
mert Te vagy a mi Urunk, Jézus Krisztus. Ámen.

Ima karanténba kerülőkért

Együttérző, szenvedéseinket ismerő,
Felséges Urunk, Istenünk!
Maradj azok mellett is, akik megbetegedtek,
akik félnek vagy már karanténban vannak.
Magányukban légy a társuk,
Te légy vigasztalásuk.
Szorongásukban légy reményük.
Sötét, nehéz pillanataikban Te légy világosságuk.
Annak nevében kérünk Téged, Atyánk,
Aki egyedül áldozta fel magát a kereszten,
és uralkodik Veled dicsőségben,
a mi Urunk, Jézus Krisztus nevében kérünk. Ámen.

Ima azokért, akik megfertőződtek koronavírussal

Irgalmas Istenünk,
bízunk tévedhetetlen és drága gondviselésedben,
azokkal együtt, akik betegek vagy elgyengültek,
tudván, bármely veszedelem is vesz körül minket,
a Te örökkévaló karjaid alant vannak velünk.
Erős, világokat alkotó, fenntartó karodra támaszkodhatunk,
így biztonságban érezhetjük magunkat.
Könyörgünk, gyógyító kezed terjeszd ki felénk,
és áraszd ki ránk gyógyító erődet,
a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

Imádság orvosokért, ápolókért és az ellenszérumot kutatókért

Kegyelmes Istenünk,
ajándékozz kedvességet, együttérzést
és fáradhatatlan fizikumot, lelkületet
azoknak, akik a vírus miatt megbetegedettek mellett állnak,
s adjál a Te bölcsességedből
azoknak, akik kutatják a hatékony vakcinát.
Erősítsd meg őket és tedd kitartóvá a kutatásban
Szent Lelkeddel,
s munkájuk eredményessége révén
adj gyógyulást majd mindenkinek
Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

USA

IMA MEGFERTŐZÖTTEKÉRT

Mennyei Atyánk, Te vagy Gyógyítónk, ezért járulunk színed elé, hogy könyörögjünk Hozzád a vírus által megfertőzöttekért. Azt kérjük Tőled, gyógyítsd meg őket irgalmadból, s miközben gyógyítod őket, fordítsd szívüket Hozzád, hiszen minden élet, megmaradás és felépülés egyedüli forrása Te vagy. Kérünk, irtsd ki testükből minden COVID-19 vírust. Kérünk, minden sejtet gyógyíts meg bennük, minden fertőzött tisztíts meg bennük. Kérünk Téged, hogy semmi rossz következmény ne maradjon testükben a vírus nyomán. Kérünk, mennyei Atyánk az Úr Jézus nevében, kívül és belül teljesen gyógyítsd meg szenvedő testvéreinket. Lásd el őket azzal az egészségügyi gondozással, amire szükségük van, hadd legyen elég gyógyszer számukra. Áldd meg az érettük fáradozókat, orvosokat, ápolókat, önkéntes segítőket. Add meg nekik, betegeknek és gyógyító személyzetnek, hogy lelkileg, fizikailag legyen elég erejük minden nap az olykor erőn fölüli próbatételek elhordozásához. Urunk, Jézus Krisztus nevében kérünk reménykedő hittel, ámen.

IMA AZ AGGÓDÓKÉRT

Mennyei Atyánk, a félelem és az aggodalmaskodás nem a Te szíved szerint való. „A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet” (1János 4,18). Kérve kérünk Téged, teljes, tökéletes szereteteddel űzd el a félelmet azokból, akik szoronganak, nehogy megkapják a vírust. Urunk, tudjuk, hogy Te hatalmasabb vagy, mint bármiféle fenyegetése a vírusnak és a megfertőződésnek. Kérünk, vedd el azok félelmét, akiknél ilyen érzéseket támaszt a világjárvány, s a félelem kötelékeit oldozd le lelkükről. Kérünk, Urunk, emlékeztesd őket arra, hogy Te ott állsz a világkormányzó Atya trónusánál, közbenjáró imádat szakadatlan mondod érettünk, bűnösökért, betegekért, próbatétel alatt élő teremtményeidért, s az egész teremtett világért. Tekints irgalmasan ránk, Békesség Fejedelme, földi életünk és örök életünk Királya. Maradj velünk, hogy félelem nélkül, Beléd vetett hittel, a megváltottak belső örömével járhassuk minden napunk zarándokútját, míglen egyszer megérkezünk mennyei országod kapujához. Ámen.

IMA A GYÓGYÍTÁSBAN DOLGOZÓKÉRT

Mennyei Atyánk, azokért imádkozunk, akik a betegek gyógyításáért fáradoznak. Önzetlen szívet adj nekik, és éjjel-nappali szolgálatuk során ajándékozz nekik pihentető pillanatokat is, az erőgyűjtés óráit, és annak reménységét, hogy bírni fogják a küzdelmes gyógyító munkát a Te erőd és kegyelmed révén. Tudjuk Jézus Igéjéből: „Adjatok és adatik nektek” (Lukács 6,38) – kérünk, áldd meg az orvosokat, ápolókat, önkéntes segítőket, a közbiztonság fenntartásában és védelmében naponta helytállókat minden helyen és minden szinten, hogy oda tudják adni a betegeknek mindazt, amire szükségük van, s amire lehetőségeikből kitelik. Kérünk Téged, őrizd meg az egészségügyi személyzet egészségét, vigyázz rájuk, Urunk, hogy tudjanak ránk vigyázni. Áldd meg őket, jó Urunk, Jézus Krisztus nevében kérünk, a Lélek közösségében. Ámen.

IMÁDSÁG HAZÁNKÉRT, AZ USA-ÉRT

Drága mennyei Atyánk,
Hozzád fordulunk,s kérünk: légy irgalmas hazánkhoz.
Bocsánatodat kérjük a sok igazságtalanságért,
a megosztó pártoskodásért,
és az ártatlan vér ontásáért.
Istenünk, segíts nekünk,
hogy megjobbítsuk utainkat,
és elhagyhassuk kihágásainkat,
hogy követhessük akaratodat
és tovább adhassuk a Te szeretetedet
egymásnak.
Formálj minket ismét olyan nemzetté,
mely áldásodban részesülhet,
hiszen Te vagy Istenünk,
s mi hallgatunk a Te szavadra.
Könyörgünk Hozzád lelki ébredésért
és megújulásért egész Amerika javára.
Teljes életünkkel fordulunk Tehozzád,
és alázatosan kérjük Tőled gyógyító erődet
hazánk és minden polgára számára!
A Te nevedben terjesszük Eléd könyörgésünket. Ámen.

Ima járvány idején

Uram, tudom, a Sátán alkotja meg a félelem lelkét, ő az, aki mindenfajta zavarnak kiteszi a gondolataimat, elrabolja békességemet, örömömet, álmaimat. Kérlek, ha felriadok éjnek idején, segíts engem elutasítani az ő erejét, kísértését azzal az Igével, amit Péternek adtál: „Minden gondotok őreá vessétek, mert neki gondja van rátok” (1Pét 5,7). Tudom, Uram, hogy Te belelátsz szívem mélységeibe, oda is, ahova talán még én magam sem. És meggyógyítasz a félelemből, mert van hatalmad erre. Mielőtt elmondanám, Te már tudod, mitől félek, de mégis hallani szeretnéd személyes szavamat, kérésemet, hogy megfogalmazzam gondolataimat és érzelmeimet – Neked és Teelőtted. Atyám, Istenem az Úr Jézusért, tudom, nem akarod megbénítani az életemet a félelem lelkével. Kérlek, töltsd be szívemet bizalommal irántad, lelkemet a Te békességeddel. Tégy bizonyossá afelől, hogy semmiféle ellenem kigondolt fegyver nem fog majd rajtam erőt venni, mert Te erősebb vagy mindennél – vírusnál, emberi és démoni rossz erőknél. Útaid Uram, mutasd meg nekem, s vezess engem az engedelmesség ösvényén, Ámen.

IMA BIZONYTALANSÁG IDEJÉN ÚJ-ZÉLANDRÓL

Mostani napjaink Ura, Istene,
Atyánk, Aki Jézusban lecsendesítetted a vihart,
és megnyugtatod a háborgó szívet,
küldd el nekünk a reményt,
s fogadd jótetszésedbe azokat,
akik a bizonytalanság közben is értünk
dolgoznak és várnak segítségedre.
Bíztass minket azzal, hogy mindenkihez
ugyanazzal a szívvel fordulsz.
Tégy bizonyossá arról,
hogy nem engedsz minket beleveszni a bajba,
mert a Te akaratod nem a pusztulás, hanem az élet.
Te vagy a mi Istenünk, s nekünk szükségünk van Rád.
Irgalmazz nékünk! Ámen.

IMA KARANTÉN IDEJÉN NÉMETORSZÁGBÓL

Uram, Te vagy az éle forrása,
ezért Hozzád fohászkodunk ezekben a napokban,
kérünk, adj nekünk erőt,
szeretetet és józanságot.
Őrizz meg minket a bénító félelemtől,
meg az önző érzéketlenségtől.
Kérünk, mutasd meg, mi az,
ami szükséges és helyénvaló.
Könyörgünk beteg embertársainkért,
erősítsd meg őket, adj nekik türelmet,
s bizonyosságot afelől, hogy Te hordozod és megtartod őket,
s időben elküldöd hozzájuk segítségedet.
Könyörgünk azokért, akik karanténban vannak,
otthon vagy kórházban,
adj nekik türelmet és jó szomszédokat.
Fohászkodunk Hozzád azokért, akik gondot viselnek
a betegekről, az orvosokért, orvosnőkért, az ápolókért,
és azokért, akik laborokban vagy közhivatalokban dolgoznak,
legyen erejük mindenre.
Ne engedd kiégni őket,
őrizd meg őket is egészségben
testestől-lelkestől.
Légy azokkal Urunk Szentlelked által,
akik kutatják a gyógymódokat,
és keresik a vakcinát a koronavírus ellen,
tanácsold őket és vezesd őket jó eredményre.
Imádkozunk a felelős politikusokért,
a döntéshozókért és a rendfenntartó erőkért,
hogy a járvány felszámolásában
és népünk összetartásában eredményesek legyenek.
Könyörgünk azokért is, akik szegénységben élnek,
bármely részén is a járványtól sújtott nagyvilágnak,
akik nem remélhetnek orvosi ellátást és orvosságot,
segítő kezedet nyújtsd ki feléjük is.
Békességedet tölts ki ránk,
s maradj velünk irgalmaddal, ámen.

EGYÉNI IMA MAGYARORSZÁGRÓL, 2020. nagyböjtjében

MÉG HA NEM TUDNÁM IS…

Még ha nem is tudnám, hol talál majd nyugalmat lelkem
 e gonosz időkben,
és ha arcomat sűrű homály borítaná el,
gond, csalódás, megrettenés felhője,
s ha napszálltakor is nyugtalan lenne a szívem,
hiszem,
tudom,
bizonyos vagyok abban,
Te fogsz akkor is majd jótevő kezeddel betakarni,
megnyugtatni engem.
Irgalmad árnyékában rejts hát el engem,
mikor nem lesz másutt menedékem.
Jóságod legyen lelkem védőpajzsa,
sebeimre gyógyír, fájdalmaimra enyhület,
harcaimban tiszta fegyver,
ellenségek előtt terített asztal.
Alkotásban égi erő
szellemnek, léleknek
szent Igédnek balzsama.
Mert ha kelet felé megyek, ott vagy,
ha nyugat felé, ott is észreveszlek,
ha északon működsz, meglátlak Uram,
ha délre fordulok, ott is látom áldó kezed.
Tied ez életem kettőezer-húszban,
mint volt kezdetben, s lesz a végen,
ha majd zarándokutamat itt bevégzem,
meghallván fenséges égi zenédet.
Addig is, mindvégig ezt kérem:
Jó Uram, én Istenem,
nyugtass meg magaddal engem.
Vessződ és botod megvigasztal engem.
Ha a halál árnyékában járok is
nem félek sötét völgyén sem,
mert Te mindenütt jelen vagy énvelem.
Kezedbe teszem hát zaklatott szívem.
Te őrizd Krisztus-fényű hitem,
szenvedésben próbált türelmem.
Így legyen Tebenned
áldott,
boldog
minden percem
az Úr 2020. esztendejében,
míg utam itt bevégzem,
s indulok Hozzád
mennyei Jeruzsálemem,
hozsannás üvegtengerem,
értem is földre szállt
 Megváltóm, Istenem…Ámen.

HAZÁNKRA, ITÁLIÁRA ÉS KÍNÁRA AKTUALIZÁLT IMAKÉRÉSEK

1. Imádkozzunk a vezetőkért hazánkban, Magyarországon, Itáliában, Kínában és sz egész világon, hogy kapjanak bölcsességet, a tudósok felismerést, hogy ellenőrzésük alá tudják vonni a járvány terjedését.

2. Imádkozzunk az orvosokért és a tudományok kutatóiért Kínában és az egész világon: Isten kegyelme ösztönözze őket arra, hogy kitartóan keressék azt a gyógyszert, és kezelést, ami gyorsan alkalmazható védekezésként és megállíthatja a járványt.

3. Imádkozzunk a budapesti, római és vuhani hivatalos szervekért, legyenek bölcsek a járvány ellenőrzésében, a védekezésben, tudják a helyi lakosság szükségleteit szabályozni és kielégíteni, s csökkenteni tudják az életüket veszítők számát Vuhanban és környékén – Itáliában és minden helyen, ahol a koronavírus megjelenik.

4. Imádkozzunk azért, hogy legyen elég orvosság és védekezési képesség a vuhani kórházakban – és Itáliában, hazánkban, meg minden helyen, ahol a koronavírus megjelenik. Kérjük Isten erejét az orvosi csoportok, ápoló személyzet számára fizikailag és szellemileg is, hogy elkerüljék gyógyítás közben a vírusos megfertőződést, s maradjanak családjaik egészségesek és legyen békességük a nehéz napokban.

5. Imádkozzunk az éjjel-nappal szolgálatban lévőkért, akik küzdenek a járvány ellen, adjon Isten nekik erős szívet és tartsa meg testüket is egészségben és erőben.

6. Imádkozzunk a speciális kórházakért, amiket a koronavírus okozta tüdőgyulladás fertőzöttjeinek építettek, vagy nyitnak meg, hogy tudjanak újabb kezelőhelyeket megnyitni. Hazánk, Itália, s a világ valamennyi országa kórházaiért, hogy legyen elég kezelőhely.

7. Imádkozzunk Vuhan, Budapest, Róma és más világtájak minden egyházáért, híveikért, hogy felismerjék bűneiket, vétkeiket, melyekkel az Úr akarata ellen cselekedtek. Imádkozzunk egymásért, hogy az egyházak erősen és rendíthetetlenül álljanak a járvány idején is, a prédikátorokért, hogy még nagyobb lelki erővel hirdessék az evangéliumot, vezessenek az Úrhoz embereket, s hogy szolgálataik az Úr dicsőségére történjenek, és hangozzanak el ébresztő, hű bizonyságtételként – Kínában és Itáliában, Kárpát-medencében, s minden helyen, ahol csak imádságra kulcsolják kezüket és hajtják szívüket keresztyén testvéreink.

8. Imádkozzunk a karanténba helyezett páciensekért és családjaikért. Azokért, akiket megfigyelnek, s azokért, akiknél már felfedezték a vírus jelenlétét. Imádkozzunk azokért is, akiknek ebben a fertőzéses időszakban más betegségek miatt kell kórházi ellátásban részesülniük.

9. Imádkozzunk azért, hogy minden hazai és külföldi adomány, segítség elérjen azokhoz, akikhez ezeket a koronavírus járvány enyhítésére küldenek. Emlékezzék meg az Úr az adományozókról, szeretetében tartsa meg személyüket.

10. Imádkozzunk azért, hogy a vuhani egyházak, polgárok, és Itália, hazánk, s a világ valamennyi országának népe, szembenézve a pusztító kórral, imádság által találjanak egymásra érzelmileg, anyagi áldozatvállalásban és lelkileg is.

11. Imádkozzunk az egyházak, egyháztagok és családjaik fizikai, érzelmi, lelki egészségéért, adjon ebben a helyzetben is az Úr bölcsességet, erőt, cselekvési elgondolásokat, miként kell ebben a helyzetben kormányozniuk, pásztorolni gyülekezeteiket, közösségeiket – Kínában, Itáliában, hazánkban és a világ minden országában.

SEGÉLYKIÁLTÁS VUHANBÓL ÉS KÍNÁBÓL:

IMÁDKOZZATOK ÉRTÜNK!

 

1. Imádkozzatok hazánk vezetőiért, hogy kapjanak bölcsességet, a tudósok felismerést, hogy ellenőrzésük alá tudják vonni a járvány terjedését.

2. Imádkozzatok az orvosi és egyén tudományok kutatóiért Kínában és az egész világon: Isten kegyelme ösztönözze őket arra, hogy kitartóan keressék azt a gyógyszert, és kezelést, ami gyorsan alkalmazható védekezésként és megállíthatja a koronavírus járványt.

 3. Imádkozzatok a vuhani hivatalos szervekért, legyenek bölcsek a járvány ellenőrzésében, a védekezésben, tudják a helyi lakosság szükségleteit szabályozni és kielégíteni, s csökkenteni tudják az életüket veszítők számát Vuhanban és környékén.
 4. Imádkozzatok azért, hogy legyen elég orvosság és védekezési képesség a vuhani kórházakban. Kérjétek Isten erejét az orvosi csoportok, ápoló személyzet számára fizikailag és szellemileg is, hogy elkerüljék gyógyítás közben a vírusos megfertőződést, s maradjanak családjaik egészségesek és legyen békességük ezekben a nehéz napokban.
 5. Imádkozzatok az éjjel-nappal szolgálatban lévőkért, akik küzdenek a járvány ellen, adjon Isten nekik erős szívet és tartsa meg testüket is egészségben és erőben.
 6. Imádkozzatok a két speciális kórházért, amit a koronavírus okozta tüdőgyulladás fertőzöttjeinek építettek, s hogy tudjanak újabb kezelőhelyeket megnyitni.

7. Imádkozzatok Vuhan minden egyházáért, híveikért, hogy felismerjék bűneiket, vétkeiket, melyekkel az Úr akarata ellen cselekedtek. Imádkozzunk egymásért, hogy az egyházak erősen és rendíthetetlenül álljanak a járvány idején is, a prédikátorokért is, hogy még nagyobb lelki erővel hirdessék az evangéliumot, vezessenek az Úrhoz embereket, s hogy szolgálataik az Úr dicsőségére fogalmazódjanak, hangozzanak el hű bizonyságtételként.

8. Imádkozzatok a karanténbe helyezett páciensekért és családjaikért. Azokért, akiket megfigyelnek, s azokért, akiknél már felfedezték a vírus jelenlétét. Imádkozzatok azokért is, akiknek ebben a fertőzéses időszakban más betegségek miatt kell kórházi ellátásban részesülniük.

9. Imádkozzatok azért, hogy minden hazai és külföldi adomány, segítség elérjen azokhoz, akikhez ezeket a koronavírus járvány enyhítésére küldenek. Emlékezzék meg az Úr az adományozókról, szeretetében tartsa meg személyüket.

10. Imádkozzatok azért, hogy a vuhani egyházak, polgárok, szembenézve a pusztító kórral, imádság által találjanak egymásra érzelmileg, anyagi áldozatvállalásban és lelkileg is.

11. Imádkozzatok az egyházak, egyháztagok és családjaik fizikai, érzelmi, lelki egészségéért, adjon ebben a helyzetben is az Úr bölcsességet, erőt, cselekvési elgondolásokat, miként kell ebben a helyzetben kormányozniuk, pásztorolniuk gyülekezeteiket, közösségeiket.

A Vuhani Egyházak Pásztorainak Egyesült Imacsoportja

(Forrás: www.chinasource.orgfoxnes.com; – ford. Dr. Békefy Lajos)

BIBLIAI IGÉK TANÚSÁGA

A Biblia szakszava a rendkívüli helyzetre: „csapás” – de ez még nem a vég

A görögnyelvű Újszövetségben két helyen fordul elő a LOIMOSZ (ΛΟΙΜΟβ) szó, aminek eredeti értelme pestis, illetve (egészségügyi) csapás, azaz járvány. Érdekes, hogy mindkettőt Jézus evangélistája, az orvosi képzettségű Lukács használja, biztosan nem véletlenül. Amikor evangéliuma 21. részében a nagy megpróbáltatás idejéről ír, pánikkezelő józansággal sorol fel katasztrofális jelenségeket, s hozzáteszi:

Ne rettenjetek meg, mert ezeknek előbb meg kell történniük, de ez még nem a vég” (21,9)

S aztán elkezdi sorolni a megpróbáló jelenségeket: nemzet nemzet ellen, ország ország ellen támad, mindenfelé nagy földrengések, járványok és éhínségek lesznek, rettenetes dolgok történnek…(21,10-11). Itt használja Lukács a LOIMOSZ szót.

Mózes, Isten embere, mielőtt népe bemegy arra a földre, amit az Úr ígért és készített nekik, kiemeli, mintegy besulykolja népe szívébe a törvényadás hegyén kapott Tíz Parancsolat kapcsán az annak betartásából következő pozitívumokat, áldásokat. 5Mózes 7-ben olvashatjuk:

Ha tehát hallgattok ezekre a törvényekre, ha megtartjátok és teljesítitek azokat, akkor az Úr, a te Istened is hűségesen megtartja azt a szövetséget, amelyre esküt tett atyáidnak. Szeretni fog, megáld és megsokasít téged…Távol tart tőled az Úr minden betegséget, mindazokat a súlyos egyiptomi nyavalyákat, amelyeket ismersz. Nem bocsátja rád…” (7,12-13; 15)

Mózes pedig hitvalló énekében, az 5Mózes 32-ben így fogalmaz:

…az éhségtől elgyengülnek, láz emészti őket és keserű halál… Lássátok be, hogy csak én vagyok, nincsen Isten rajtam kívül! Én adok halált, és én adok életet, összezúzok és gyógyítok, nincs, aki kezemből kimentsen” (32,24; 39-40).

A Példabeszédek 1,20-33-ban így szól az Úr:

Aki rám hallgat, biztonságban lesz, és nyugodtan, mert nem rettenti baj”.

A 139. Zsoltárban ezt olvashatjuk:

Vizsgálj meg Istenem, ismerd meg szívemet! Próbálj meg és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökkévalóság útján!”.

 

 

 

 

20 TIPP A KARANTÉN ÉS ELSZIGETELŐDÉS IDEJÉN – JOHANNES HARTL

Egy általunk megtervezett struktúra segít abban, hogy egyedül is jól tudjuk átvészelni az otthon töltött napokat. Ha elhagyjuk magunkat, az biztos út az erőtlenséghez és a depresszióhoz. Johannes Hartl, az augsburgi Imádság Házának vezetőjének tippjei segítenek téged abban, hogy a karantén ideje erőforrássá válhasson számodra.

1. Menj időben aludni és kelj fel időben.

2. Kövess egy állandó napirendet.

3. Kezdd a napod egy állandó rutinnal.

4. Sportolj naponta. (Minden mennyiségben elérhetőek fitneszgyakorlatok otthonra is.)

5. Ha lehetséges, tölts legalább 1 órát a természetben.

6. Vegyél elő igényes olvasmányokat és olvass naponta 2 órát.

7. Korlátozd az időt, amikor videót nézel vagy játszol (szerencsejáték, stb.)

8. Mondj le a pornóról.

9. Tervezz Skype időpontokat a barátaiddal, ismerőseiddel. Légy őszinte, ne erős.

10. Tarts rendet és tisztaságot magad körül a lakásban és a ruháid között.

11. Tervezz egy csendes órát (ima, ige meditáció).

12. Olvass naponta egy órát a Szentírásból. Kezdd a Teremtésnél [ Mózes első könyvénél – a szerk.] vagy Máté evangéliumánál.

13. Élj meg EGY napot.

14. Írj össze egy hálalistát. (Naponta legalább 10-12 dolgot, amiért hálás vagy).

15. Ne bízz a saját gondolataidban, amik benned tombolnak.

16. Felelős vagy az érzéseidért.

17. Csinálj/tanulj valami kreatívat.

18. A jelenben van a béke. Hagyd a múltat és a jövőt.

19. A Jóisten elviseli a dühöd, csalódottságod, magányod. Add Neki.

20. Ez az idő egyszer véget ér és azt fogod mondani, hogy nem volt haszontalan.

„A sötétségben jobb fényt gyújtani, mint panaszkodni.” (kínai mondás)

„Ha a poklon mész keresztül, menj tovább.“ (Churchill)

forrás

kép

Gájer László, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanára a koronavírus-fertőzés terjedésének, a szentmisék kényszerű felfüggesztésének idején elmondja, hogyan meríthetünk erőt a lelki áldozás régi keresztény szokásából.

Szeminaristaként a gyóntatómtól hallottam először a lelki áldozás szokásáról, aki az Opus Dei Prelatúra papja, melynek tagjai rendszeresen élnek a lelki áldozás kegyelmeivel szentséglátogatás keretein belül vagy azon kívül is. Most, a járvány miatt kialakult nehéz helyzetben jó szívvel ajánlom az alábbi fohászt és gyakorlatot mindazoknak, akiknek a szíve szomjazza az Úr eucharisztikus jelenlétét.

A lelki áldozás nem más, mint egy fohász, amelyet józan önmérséklettel akár naponta többször is elmondhatnak azok, akik szeretnének a Szentségi Jézussal találkozni. A fohász célja, hogy általa Istentől ugyanazokat a lelki kegyelmeket nyerjük el, amelyeket a szentáldozáskor ad nekünk. Ennek a lelki cselekménynek a végzéséhez nem szükséges a kegyelem állapota, sőt akkor is hívhatjuk így Jézust a szívünkbe, ha azon a napon történetesen akár szentmisén vagy azon kívül már áldoztunk is. A lelki áldozás nem helyettesíti az Oltáriszentséget – ez vitathatatlan. Azonban az Úr kegyelme végtelen, és az Ő hatalmának semmi nem szabhat gátat. Ha Ő a szentáldozás kegyelmeit meg akarja adni annak, aki azokat hittel kéri, akkor az is a hatalmában áll. Ezt bízzuk az Ő irgalmára.

A szokás eredete az érett középkorra megy vissza. Petrus Lombardus (12. század) a Szentenciás könyvének IV. részében találunk egy szakaszt (distinctio IX.), amely az Oltáriszentség vételének kétféle módjáról beszél, méghozzá Szent Ágoston alapján (Sermones 71, c.11.n.17). Lombardus szerint az Eucharisztia vételének két módja van: a szentségi mód (sacramentaliter), ahogy igazak és gonoszok egyaránt veszik, illetve a lelki mód (spiritualiter), ahogy csak a jók veszik magukhoz. A következő évszázadban Aquinói Szent Tamás beszélt az Eucharisztia lelki vételéről (habere sacramentum in voto), melynek kapcsán másodlagos értelemben szólt a lelki áldozásról mint a Krisztussal való lelki egyesülés vágyáról (vö. Summa Theologiae III, q.73.a.3). A középkori megkülönböztetés nyilván nem arra vonatkozik, hogy elegendő volna Jézust pusztán a lelki találkozás formájában magunkhoz venni. Ugyanakkor rámutat arra, hogy az Eucharisztia fizikai vétele még nem jelenti azt, hogy a szentséget lelkileg is magunkhoz vettük, hiszen – ahogy a Trentói Zsinat Katekizmusa (vö. pars II, cap. 4, 50–51) fogalmazott – az komoly lelki előkészületeket és alázatot igényel.

Krisztus Testét és Vérét alapvetően a szentáldozásban vesszük magunkhoz, ott találkozunk vele. Kivételes esetben, az ő kegyelmének szabad ajándékozásában bizakodva mégis imádkozhatunk a lelki áldozás kegyelméért. Főleg akkor, ha valamilyen rendkívüli okból nélkülöznünk kell a Szentség tényleges vételét. Szent II. János Pál pápa az Ecclesia de Eucharistia kezdetű enciklikájában 2003-ban így fogalmazott: „nagyon jó állandóan éleszteni a lélekben az Eucharisztia iránti vágyat. Ebből született a »lelki áldozás« gyakorlata, mely századok óta közismert az Egyházban, és a lelkiélet szent mesterei ajánlják. Jézusról nevezett Szent Teréz írta: »Amikor nem áldoztok és nem vesztek részt szentmisén, megáldozhattok lelkileg, ami nagyon hasznos… Így nagyon megerősödik bennetek a mi Urunk szeretete«” (34. pont). XVI. Benedek pápa pedig a Sacramentum caritatis kezdetű szinódus utáni apostoli buzdításában emlékeztetett a régi keresztény szokásra, mely szerint, ha valaki nem járulhat szentáldozáshoz, akkor „jó ápolnia a Krisztussal való teljes egyesülés vágyát, például a lelki áldozás gyakorlatával” (55. pont).

Ahhoz, hogy rendes körülmények között hatékonyan tudjon bennünk működni az a Krisztus, akit a kenyér színe alatt magunkhoz vettünk (sacramentaliter), ajánlott ébren tartani a lelkünket, és a lelki áldozás gyakorlata által készíteni a szívünket az ő hatékony befogadására.

Most, hogy rendkívüli körülmények között, a komoly járványveszély miatt arra kényszerülünk, hogy a szentmiséktől és a szentáldozástól távol maradjunk egy időre, erőt meríthetünk a lelki áldozás régi keresztény szokásából. Tudatában annak, hogy a lelki áldozás nem helyettesíti a szentáldozást, jó szívvel ajánlom a lelki áldozás hagyományos imáját a nyitott templomokban való szentséglátogatás keretében vagy anélkül.

 

lelki áldozás imája

Magyar Kurír

részletes cikk a lelki áldozásról

kép

A lelki áldozás imája, melyet a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ajánl: Jézusom! Hiszem, hogy jelen vagy a legméltóságosabb Oltáriszentségben. Mindennél jobban szeretlek, és vágyom rá, hogy a lelkembe fogadhassalak.  Mivel most nem tudlak szentségi módon magamhoz venni, jöjj, legalább lelki módon, a szívembe! Magamhoz ölellek, mintha már ott lennél, és teljesen egyesítem magamat Veled. Ne engedd, hogy elszakadjak Tőled! Ámen. vagy....