unnamed

Megjelent Mandula József atyánk új könyve gyermekeknek: Ő Szent Fölsége - Szentbeszédek gyermekeknek Istenről

A könyv a sekrestyében kedvezményes áron kapható!

 „Most már elbocsáthatod szolgádat, Uram, szavaid szerint békességben.” Lk 2,22-35

Milyen kár, hogy a keresztény hívek nagy tömege nem imádkozza az Egyház imádságát, a szent zsolozsmát, pedig bizony megtehetné, legalább rövidített formában. Reggel egy zsoltárt Zakariás énekével a Benedictusszal, este egy másikat a Szent Szűz énekével, a Magnificattal, lefekvés előtt pedig a 90. zsoltárt – akár kívülről megtanulva – a mai Evangéliumban felhangzó Nunc dimittisszel. Lassan és figyelmesen imádkozva, esetleg énekelve háromszor öt percet vesz igénybe az egész, s közben végtelen gazdagságot tár fel, hiszen sugalmazott imádság, a szentírás része. A Szentlélek, aki az év minden napján az éjszaka beállta előtt ajkunkra adja Simeon énekét, sajátos tanítást ad nekünk. Mindennap elmondhatom, hogy „szemeim látták az Üdvösséget”, vagyis magát Jézus Krisztust… Nem a testi szemeim, hanem belső látás által. Ahogy naponta látom szeretteimet, bár távol vannak, mert ezen látás nélkül megbetegednék, ugyanúgy naponta láthatom az elmélkedés idejében, a szívbéli fohászkodás pillanataiban, a szentségimádás vagy a szentáldozás csendes perceiben Jézust, aki nemcsak Üdvözítőm, aki üdvösséget ad, hanem maga az Üdvösség: örök életem, boldogságom. Mindennap találkozhatom vele, mint világossággal. Aki gyűlöli testvérét – halljuk ma a Szentleckében –, az sötétségben él. Aki szereti testvérét, az világosságban él.

Jézus tanít meg szeretni, csak vele, benne és általa járja át világosság az életemet. Ha világosságban járok, nem botlok meg, de ha elesnék is, tovább tudok menni. Mindennap megtapasztalhatom, hogy Jézus az én dicsőségem: vagyis Isten láthatatlan, felfoghatatlan mélységének, benső életének felszínre bukkanása, fényes ragyogása. Aki minden éjszaka az Úrral való találkozásból fakadó békességben adja át magát Teremtőjének elalváskor, annak halála is ilyen békességes lesz, s egy nap az örök Hajnal ragyogására ébred.

 

Barsi Balázs

kép

Volt egyszer egy ember, aki nem hitt Istenben és soha nem habozott, hogy mások tudtára adja, mit gondol a vallásról és a vallási ünnepekről, köztük természetesen a Karácsonnyal. Felesége viszont hívő volt és gyerekeit is Istenbe és Jézusba vetett hite szerint nevelte, férje rendszeres bántó megjegyzései ellenére.

Egy havas Karácsony estén a feleség és a gyerekek a falusi templom karácsonyi miséjére készülődtek. Hívták az apát, de ő persze hallani sem akart arról, hogy elkísérje őket.

„Ez a történet egy nonszensz,” mondta. „Miért alacsonyítaná le magát Isten, hogy emberként jöjjön a földre? Teljesen nevetséges!”

A feleség és a gyerekek így nélküle indultak útnak.

Kicsit később felerősödött a szél és a hóesésből hóvihar lett. A férfi az ablakon kinézve csak vakító fehérséget látott. Leült a kandalló elé és elégedetten nézte a csendesen égő tüzet.

Néhány perc elteltével egy nagy puffanást hallott odakintről. Valami nekiment az ablaknak. A hang megismétlődött. Kinézett, de még egy méterre is alig lehetett ellátni. Amikor a vihar alábbhagyott egy kicsit, kimerészkedett, hogy megnézze mi adhatta a furcsa hangot az ablak közelében. A ház melletti mezőn egy csapat vadludat látott. A jelek szerint a ludak délre igyekezhettek a téli hideg elől, de a hóvihar miatt nem tudták folytatni útjukat. Eltévedtek és végül a farmon kötöttek ki, étel és menedék nélkül. Ijedten csapkodtak szárnyaikkal, körbe-körbe repkedve a mező felett, vakon és céltalanul. Bizonyára némelyik madár nekirepült az ablaknak. Ezt hallhatta korábban.

A férfi megsajnálta az állatokat és segíteni akart rajtuk. Az istálló tökéletes hely lenne nekik, gondolta. Meleg és biztonságos. Ott tölthetnék az éjszakát és biztonságban megvárhatnák a vihar végét. Miután ezt kigondolta, odament az istállóhoz és tágra nyitotta az ajtaját. Megállt és figyelt, azt remélve, hogy a madarak észreveszik az istállót és bemennek. A ludak azonban csak ide-oda repkedtek céltalanul és úgy tűnt, egyáltalán nem vették észre az istállót, illetve, hogy mit jelenthet az épület számukra. A férfi megpróbálta magára terelni a madarak figyelmét, de ettől csak megijedtek és messzebbre húzódtak.

Bement a házba egy kis kenyérért. Morzsává szaggatta és egy csíkban elszórta a bejáratig. Még mindig nem értették meg, mit akar.

Most már kezdett elfogyni a türelme. A madarak mögé lopódzott és megpróbálta az istálló felé terelni őket, de csak még jobban megijedtek és a szélrózsa minden irányába repültek, csak éppen az istálló felé nem. Akármit tett, egyszerűen nem tudta elérni, hogy az istállóba terelje őket, ahol melegben és biztonságban lehettek volna.

„Miért nem követnek engem?” – morfondírozott magában türelmetlenül. „Nem látják, hogy ez az egyetlen hely, ahol átvészelhetik a vihart?”

Addig törte a fejét, míg rájött, hogy a madarak soha nem követnének egy embert. „Ha én is lúd lennék, meg tudnám menteni az életüket,” mondta ki hangosan.

Ekkor eszébe jutott valami. Bement az istállóba és kihozta egyik saját libáját és óvatosan a vadlúdcsapat mögé ment vele. Amikor elengedte, saját libája átrepült a madárcsapaton, egyenes be a meleg épületbe. A vadludak egyenként követték.

A férfi megállt és hirtelen eszébe ötlöttek néhány perccel korábban kimondott saját szavai: „Ha én is lúd lennék, meg tudnám menteni az életüket!” Azután a feleségére és a köztük korábban lezajlott párbeszédre gondolt. „Miért akarna Isten olyanná válni, mint mi? Ez nevetséges!” Hirtelen minden világos lett. Pontosan ezt tette Isten. Mi emberek vagyunk a vadlibák. Vakon bolyongva, elveszetten bukdácsolunk a halál felé. Isten olyanná tette a Fiát, mint mi, hogy megmutassa az utat és megmentsen. Rájött, hogy ez a Karácsony értelme.

Ahogy a szél és a hóvihar csendesedni kezdett, úgy csendesedett és nyugodott meg lelke is, miközben ezeket a csodálatos gondolatokat forgatta fejében. Végre rájött, hogy miről szól a Karácsony és miért jött el Krisztus. Hosszú évek kételyei és hitetlensége, mint a múló vihar, szertefoszlottak egy pillanat alatt. Térdre esett a friss hóban és elmondta élete első imáját: „Köszönöm Istenem, hogy emberként eljöttél, hogy kivezess a viharból!”

 

forrás

Most bocsátod el szolgádat, Uram, a te igéd szerint, békességben.

Mert látták szemeim a Te üdvösségedet,

Akit rendeltél minden népek színe előtt. (ÉE 675 – Simeon hálaéneke)

Az ünnep eredete a Kr. u. IV. századig nyúlik vissza, az írott források szerint ugyanis az Úr Jézus bemutatását már 385-ben megünnepelték Jeruzsálemben. Erre utal a latin elnevezés: Praesentatio Domini. Az ünnepet Róma a VII. században fogadta el Hypapanté (gör. találkozás) néven, vagyis ezen a napon az agg Simeon és a Kisded Jézus találkozására emlékeztek. A nyugati kereszténységben az ünneppel kapcsolatban a X. századtól kezdve inkább Mária személye került a középpontba, az ő tisztulását emeli ki a hagyomány, és az ünnepet erről nevezik el: Purificatio Beatae Mariae Virginis. 1960 óta – összhangban a keleti egyház hagyományával – február 2-át, Gyertyaszentelő Boldogasszony napját az Úr ünnepeként, a templomban való bemutatásaként tartjuk számon. Ezen a napon arra emlékezünk, hogy a Szűzanya Jézus születése után negyven nappal – a mózesi törvény (Exodus 13:12) előírásainak megfelelően – bemutatta gyermekét a jeruzsálemi templomban. Az ilyenkor megáldott gyertya a bemutatott istenfiút jelképezi, s jelenti azt is, hogy Urunk a nemzetek világossága.

 

A szent törvények értelmében Jézus a templomban a papsággal és a prófétákkal, a maga örök papságának és prófétaságának ószövetségi előképeivel (Simeonnal és Annával) találkozik. Az a ő jelenléte szenteli meg a jeruzsálemi templom szent helyét, ezáltal lesz teljessé a Sion szerepe a történelemben.

 

Ez az ünnep a karácsonyi liturgia méltó befejezése. Csillagfényes angyali misével kezdődött Urunk születésének ünneplése, s őt, mint kisdedet az angyalok, majd a pásztorok, s végül az egész világ családja körében szemlélhette. Most eljön, hogy találkozzék az Egyházzal. Íme, ma eljött a Vőlegény (Jézus), hogy találkozzék a Menyasszonnyal (az Egyházzal), s templomunk a lakodalmas ház, ahol együtt ünnepeljük ezt a szent találkozást!

 

Fény a népek világosságára és dicsőségére népednek, Izraelnek! (ÉE 675)

Hajnal Piroska (ÉE, Magyar Katolikus Lexikon, Adoremus 2013/2 nyomán.)

 

Giotto

 Hypapante

Giotto2

Urunk megjelenése (Epifánia), más néven Vízkereszt, főünnep, melynek megünneplésére 2014-től, harminc esztendő után újra január 6-án kerül sor.

A karácsonyi időszak második nagy ünnepe, mely keletről terjedt el az egész Egyházban. Az ünnep latin elnevezése, Epiphania Domini jelentése megjelenés, megnyilvánulás, látogatás. Jézus Krisztus megszületésével Isten a földi világba, a történelembe vonult be. Az isteni mindenhatóság elrejtve van jelen Jézusban, de egy-egy pillanatban átfénylik emberi természetén, kinyilvánul a világ előtt.

Az Egyház zsolozsmája így fogalmaz: “Hármas csodával ékes napot ünneplünk”. Három ilyen kinyilvánulást hirdet és jelenít meg e napon a liturgia:

1. A napkeleti bölcsek/királyok a gyermekben elismerik a várva-várt királyt. Személyükben – a pásztorok által jelképezett zsidó nép után – az egész földkerekség imádja a Kisdedet. Őket a betlehemi csillag vezette el az Istengyermek jászolához, minket a hit csillaga vezet Betlehembe.

2. Az ünnephez tartozik Krisztus megkeresztelkedésének misztériuma. Itt az Atya és a Szentlélek nyilvánította ki, hogy Jézus a Fölkent – ez is megnyilvánulás (Epiphania).

3. Ennek a napnak a misztériumához tartozik még a kánai menyegző csodája: ez volt Jézus első csodája, isteni hatalmának első kinyilvánítása (Epiphania).

E nap megünnepléséhez tartozik a vízszentelés (innen ered a vízkereszt elnevezés!!), a plébános megáldja a hívek házát és az ajtófélfára ekkor kerül a felirat 20+G+M+B+14. A kettébontott évszám közötti betűk – CMB – jelentése: Christus Mansionem Benedicat = Krisztus áldja meg ezt a hajlékot. (A népi lelemény következtében a C-t G-re “magyarosították”, mert azt a Casparus latin személynév kezdőbetűjének vélték, s ez magyarul Gáspár.)

Íme, eljött az Uralkodó, az Úr;

s kezében az uralom, a hatalom és az ország! (ÉE 523)

Hajnal Piroska

 

 

Fra Angelico

Giotto1

Giotto2

Giotto3

 

 

 

Fölragyogott ránk a szent nap! Jöjjetek, nemzetek, és imádjátok az Urat,mert ma nagy fényesség szállt le a földre! Alleluja!

A karácsony titka Izajás jövendölésében már felhangzott: “Íme, a szűz fogan és fia születik, akit Emmánuelnek fognak hívni, ami annyit jelent, hogy velünk az Isten.” Kétezer esztendővel ezelőtt az Ige megtestesült Názáretben, és hogy Isten fia közénk, emberek közé szülessen, kellett a názáreti Szűz hite: hitt és igent mondott az angyali szóra, így lett választott Szűzből Isten anyja. Ezért, a Szűzanyához fohászkodva hány és hány ember ajkán hangzik fel Gábor arkangyal köszöntése:

“Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes!”

Francesco Albani: Angyali üdvözlet

Isten irántunk való végtelen szeretete nyilvánult meg abban is, hogy egyszülött Fia szegénységben, egy istállóban, barmok között lett emberré. Úgy jött el közénk, mint ártatlan kisgyermek. A betlehemi éjszakában csak Mária, József és az állatok voltak jelen születésénél. Csend volt, ragyogtak a csillagok, és egyszer csak megjelent a zene! Az angyalok, akiknek léte maga a zene, hangos szóval köszöntötték az isteni Gyermeket: Gloria in excelsis Deo! “A környéken pásztorok tanyáztak a szabad ég alatt, nyájukat őrizték az éjszakában. Egyszerre csak megállt előttük az Úr angyala… és így szólt hozzájuk: Ne féljetek! Ma megszületett a Megváltótok, az Úr Krisztus, Dávid városában.” (Lukács evangéliuma) Vajon él-e szívünkben a pásztorok hite? Hisszük-e, hogy a jászolban fekvő kisded az Isten fia, hogy ő az Emmánuel, a mindig velünk lévő Isten? Hisszük és tudjuk, hogy ezt a születést, hogy Isten közénk jött, ezt ünnepeljük ma, amikor felhangzik ajkunkon az ének: “Mennyből az angyal, lejött hozzátok, pásztorok, pásztorok…!” Menjünk mi is Betlehembe és boruljunk le a jászol előtt!

Abraham Hondius: Angyalok híradása a pásztoroknak

A pásztorok el is indultak Betlehembe, megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő Kisdedet. Józsefet hite megtartotta Mária mellett, és mivel hitt, a Kisded, az emberek közé született Istengyermek szerető családban nevelkedett. A mennyei fényben tündöklő jászolban fekvő Kisjézust hódolattal imádják a pásztorok, féltő szeretettel becézi édesanyja, és a háttérben ott van a gondoskodó oltalmat jelentő “családfő”, József. Nemcsak a Kisded iránt érzett szeretet köti őket össze, hanem a kételkedés nélkül való hit. Ők valamennyien hittek, és ezért hajolhattak a jászol fölé, hogy megfürdessék arcukat az őket kitárt karokkal váró Istengyermek, az Emmánuel szeretetében. Ez a karácsony misztériuma.

Murillo: Pásztorok imádása

Fel, nagy örömre, ma született, aki után a föld epedett,

Mária karján égi a lény, isteni Kisded Szűznek ölén,

Egyszerű pásztor, jöjj közelebb, nézd a te édes Istenedet.

(Gárdonyi Géza)

Kegyelemmel teljes, áldott karácsonyi ünnepet kívánunk minden kedves rákoscsabai hívünknek!

(Hajnal Piroska)

 Botticelli: Krisztus születése

 

Mádl Dalma, Mádl Ferenc köztársasági elnök özvegye, a Katolikus Karitasz jószolgálati nagykövete osztott ma ételt Rákosmentén Riz Levente polgármester társaságában. Az eseményen részt vett Écsy Gábor, a Katolikus Karitasz országos igazgatója is.

Tekintsék meg a Tizenhetedik Online videó-tudósítását az eseményről!

Forrás :tizenhetedik.hu