Irgalmasság vasárnapja

Az Apostoli Penitenciária 2002. június 29-én kelt dekrétuma szerint teljes búcsú nyerhető ezen a napon a szokásos feltételek mellett.

Az ünneppel kapcsolatban érdemes idézni Jézus szavait, melyeket Szent Fausztina nővér naplójában olvasunk. “Azt kívánom, hogy legyen az Irgalmasságnak ünnepe. Azt kívánom, hogy a képet (az Irgalmas Jézus képét) húsvét után az első vasárnapon ünnepélyesen áldják meg! Ez a vasárnap legyen az irgalmasság ünnepe!” (Napló 49.) “…Azt kívánom, hogy az irgalmasság ünnepe menedék és menekvés legyen minden lélek, de főleg a szegény bűnösök részére” (Napló 699.)

Szerte a világon milliók készülnek kilenceddel az irgalmasság ünnepére. A kilenced nagypénteken kezdődik. Ez a nap – húsvét ünnepével együtt – Isten irgalmas szeretetének csúcspontja.

A kilenced imái megtalálhatók Szent Fausztina naplójában (1209-1229).

Amikor II. János Pál pápa Krakkóban felszentelte az Irgalmasság bazilikáját, beszédében ismételte ezt a fohászt: “Jézusom, bízom benned!” Tegyük ezt mi is mindannyian.

Katona István

Az Isteni Irgalmasság kilenced
(Nagypéntektől húsvét 1. hetének szombatjáig)

Szt. Fausztina naplójából: ..Jézus azt kívánja tőlem, hogy az Irgalmasság ünnepe előtt mondjak el egy kilencedet, melyet ma kell elkezdenem az egész világ megtéréséért és Isten irgalmának felismeréséért. – ,,Hogy minden lélek dicsérje jóságomat. Bizalmat kívánok teremtményeim részéről. Bátorítsd a lelkeket kimeríthetetlen irgalmam iránti nagy bizalomra. Ne féljen a gyenge, a bűnös lélek közeledni hozzám, még ha több vétke is lenne, mint amennyi homok van a földön, minden elmerül irgalmam mélységében.”

Jézusom, bízom Benned!

Kilenced az Isteni Irgalmassághoz

Ezt a kilencedet Jézus íratta le velem, s azt parancsolta, hogy az Irgalmasság ünnepe előtt mondjam el. Nagypénteken kell elkezdeni.

,,Azt kívánom, hogy e kilenc napon keresztül vezesd irgalmam forrásához a lelkeket, hogy erőt, enyhülést és mindenféle kegyelmet merítsenek belőle, amire szükségük van az élet küzdelmeihez, főleg pedig a halál óráján. Mindennap a lelkek más-más csoportját vezeted majd a szívemhez, hogy irgalmam tengerébe merítsd őket. S én bevezetem őket Atyám házába. Ez lesz feladatod most és a jövendő életben. Egy lélektől sem tagadok meg semmit, akiket irgalmam forrásához vezetsz. Atyámat mindennap fogod kérni, hogy keserves kínszenvedésemre való tekintettel adja kegyelmeit ezeknek a lelkeknek.”

Azt válaszoltam: ,,Jézusom, nem tudom, hogyan kell tartanom ezt a kilencedet, s mely lelkeket kell először is legirgalmasabb Szívedhez vezetnem.” – Jézus azt mondta, hogy mindennap meg fogja mondani, mely lelkeket kell aznap Szívéhez vezetnem.

Első nap

,,Ma az egész emberiséget vezesd hozzám, főleg a bűnösöket, s merítsd őket irgalmam tengerébe. Így megvigasztalsz keserves szomorúságomban, melyet a lelkek vesztén érzek.”

1211 Legirgalmasabb Jézus, aki könyörületes vagy irántunk, és megbocsátasz nekünk, ne nézd bűneinket, hanem bizalmunkat, (58) mellyel végtelen jóságodhoz járulunk. Végy fel bennünket legirgalmasabb Szíved hajlékába, s tarts örökké ott minket. Könyörgünk Hozzád szereteted által, amely az Atyával és a Szentlélekkel köt össze Téged.

Ó, Isten irgalmának mindenhatósága,

A bűnös ember egyetlen mentsvára,

Te az irgalom és könyörület tengere vagy,

Ki alázattal kér, megsegíted azt.

Örök Atya, tekints irgalmas szemmel az egész emberiségre, különösen a szegény bűnösökre, akiket Jézus legirgalmasabb Szíve oltalmaz. Az Ő keserves kínszenvedése által könyörülj rajtunk, hogy irgalmad mindenhatóságát dicsérjük mindörökké. Ámen.

Második nap

,,Ma vezesd hozzám a papi és szerzetesi lelkeket, s merítsd őket mérhetetlen irgalmam tengerébe. Ők adtak nekem erőt keserves kínszenvedésem elviselésére. Rajtuk keresztül árad irgalmam az emberiségre.”

1213 Legirgalmasabb Jézus, akitől minden jó származik, gyarapítsd bennünk kegyelmedet, hogy az irgalmasság méltó cselekedeteit vihessük végbe; s mindazok, akik látnak bennünket, dicsérjék az irgalmasság mennyei Atyját.

Az isteni szeretet forrása

A tiszta szívekben lel lakásra,

Kik az irgalom tengerében megfürödtek,

S mint fénylő csillagok tündökölnek.

Örök Atya, tekints irgalmas szemmel (59) szőlőskerted választott seregére, papjaid, szerzetes fiaid és lányaid lelkére! Áldásod ereje gazdagítsa őket! Fiad Szívének érzéseiért, amely Szívbe bezártad őket, add meg nekik világosságod erejét, hogy az üdvösség biztos útjain vezessenek másokat, hogy mindörökké együtt zenghessék majd kikutathatatlan irgalmad dicséretét. Ámen.

Harmadik nap

,,Ma minden jámbor és hűséges lelket vezess hozzám, s merítsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek vigasztaltak meg keresztutamon, ők voltak részemre a keserűség tengerében a vigaszt nyújtó csepp.”

1215 Legirgalmasabb Jézus, aki bőven juttatod irgalmasságod kimeríthetetlen kincstárából mindenkinek kegyelmeidet, végy fel mindnyájunkat legirgalmasabb Szíved hajlékába, s tarts ott minket az egész örökkévalóságon át. Felfoghatatlan szeretetedre kérünk, mellyel szent Szíved a mennyei Atya iránt lángol.

Kifürkészhetetlenek az irgalom csodái,

Sem a bűnös, sem az igaz nem képes átlátni.

Mindenkire könyörülő szemmel nézel,

Mindenkit szereteteddel érsz el.

Örök Atya, tekints irgalmas szemmel a hűséges lelkekre, mint Fiad örökségére. Keserves kínszenvedése érdemeiért áldd meg őket, s vedd őket örök oltalmadba, hogy irántad való szeretetük soha ki ne hűljön, s a Szent hit kincsét soha el ne veszítsék, s hogy majdan az örökkévalóságon át az angyalok és szentek karával együtt szüntelenül dicsérjék irgalmadat. Ámen.

Negyedik nap

1216 ,,Ma hozd elém a pogányokat és mindazokat, akik még nem ismernek engem. Keserves kínszenvedésem alatt rájuk is gondoltam. Jövendő buzgalmuk megvigasztalta a szívemet. Merítsd őket irgalmam tengerébe!”

1217 Legkegyelmesebb Jézus! Világ világossága! Fogadd be legkegyelmesebb Szíved hajlékába a pogányok lelkét, akik még nem ismernek Téged! Kegyelmed sugarai világítsák meg őket, hogy velünk együtt dicsőíthessék irgalmasságod csodáit. Ne engedd őket soha eltávozni irgalmas Szívedtől!

Szereteted fényessége

Gyújtson világot a lelkek éjébe!

Add, hogy Téged ők is megismerjenek,

És irgalmasságodért velünk együtt dicsérjenek.

Örök Atya! Tekints irgalmas szemmel a pogányok és mindazok lelkére, akik még nem ismernek Téged, de akiket Jézus irgalmas Szíve magába zár! Töltsd be őket az Evangélium világosságával! Ezek a lelkek nem tudják, hogy milyen nagy boldogság Téged szeretni. Add, hogy ők is dicsérjék bőkezű irgalmadat örökkön-örökké! Ámen.

Ötödik nap

,,Ma vezesd az eretnekeket és szakadárokat hozzám, s merítsd őket irgalmasságom tengerébe! Keserves szenvedést okozva megszaggatták testemet és szívemet – az én Egyházamat. Ha visszatérnek az Egyház egységébe, begyógyulnak[333] sebeim, és így enyhítik kínjaimat.”

(61)

Kik egységed köntösét szétszaggatták,

Szíved számukra is irgalom-forrás.

Irgalmad mindenhatósága, ó Istenem,

Tévedéseikből kihozhatja e lelkeket.

1219 Ó, legirgalmasabb Jézus, ki maga vagy a jóság, Te nem tagadod meg világosságodat azoktól, akik Hozzád könyörögnek. Fogadd irgalmas Szíved hajlékába az eretnekek és szakadárok lelkét! Világosságoddal vezesd vissza őket az Egyházzal való egységbe, hogy ők is örökké dicsérjék irgalmad bőségét!

Örök Atya! Tekints irgalmas szemmel az eretnekekre és a tévelygő lelkekre, akik elfecsérelték jóságodat, és visszaéltek kegyelmeiddel, makacs megátalkodottságukkal kitartva tévedéseikben. Ne nézd bűneiket, hanem Fiad szeretetét, és keserves kínszenvedését, melyeket értük vállalt, hiszen őket is Szívébe zárta. Add, hogy ezek a lelkek is nagy irgalmasságodat magasztalják örökkön-örökké! Ámen.

Hatodik nap

,,Ma a csendes, alázatos lelkeket és a kisgyermekeket hozd hozzám, s merítsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek hasonlítanak leginkább szívemhez. Keserves kínhalálomban ők erősítettek meg. Úgy láttam őket, mint földi angyalokat, akik oltáraimat fogják őrizni. A kegyelmek özönét árasztom rájuk. Kegyelmeimet csak az alázatos lelkek tudják felfogni. Ilyen lelkekbe helyezem bizalmamat.”

1221 (62) Legirgalmasabb Jézus! Te magad mondtad: ,,Tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű.” Fogadd irgalmas Szíved hajlékába a szelíd és alázatos lelkeket s a kisgyermekek lelkét. Ezekben a lelkekben gyönyörködnek az ég lakói, s a mennyei Atya különös kedvét leli bennük. Mint illatos bokréta, úgy virítanak az Úr trónja előtt. Felszálló illatukat maga az Úr élvezi. Jézus irgalmas Szívében állandó lakhelyük van ezeknek a lelkeknek, és szünet nélkül éneklik Isten szeretetének és irgalmának himnuszát.

Az igazán alázatos és szelíd lélek

Már itt a földön a mennyországgal élhet.

S alázatos szívének illata

Magát a Teremtőt is megragadja.

1223 Örök Atya! Tekints le irgalmas szemmel a csendes, alázatos lelkekre és a kicsiny gyermekekre! Valamennyien Jézus irgalmas Szívének lakói. Ôk hasonlítanak legjobban szent Fiadra. Lelkük illata felszáll a földről egészen mennyei trónodig. Irgalmasság és végtelen Jóság Atyja, kérlek ezen lelkek iránt érzett szeretetedre és tetszésedre, áldd meg az egész világot, hogy minden lélek együtt zengje irgalmasságod dicséretét mindörökkön-örökké! Ámen.

Hetedik nap

1224 ,,Ma azokat a lelkeket vezesd hozzám, akik különösen tisztelik és hirdetik irgalmamat. Merítsd őket irgalmam tengerébe. Ezek a lelkek érezték át leginkább szenvedéseimet, s hatoltak legmélyebben lelkiségembe. Ôk irgalmas szívem élő tükörképei. Ezek a lelkek jövő életükben különleges fénnyel fognak sugározni. Közülük egy sem hull a pokol tüzébe. Haláluk óráján mindegyiküket magam részesítem különös védelmemben.”

1225 (63) Legirgalmasabb Jézus, akinek Szíve maga a szeretet. Fogadd irgalmas Szíved hajlékába azokat a lelkeket, akik különösen tisztelik és dicsőítik irgalmadat! Isten erejével megerősödött lelkek ezek, bátran haladnak előre minden szenvedésben és megpróbáltatásban, bízva irgalmasságodban. Ezek a lelkek egyesültek Jézussal, és vállukon hordják az egész emberiséget. Nem sújtja őket szigorú ítéleted, mert haláluk óráján a Te irgalmad öleli át őket.

A lelket, ki Urának jóságát hirdeti,

Isten különösképpen szereti.

Mindig közel van az élő víz forrásához,

Ki kegyelmet merít az Isten irgalmából.

Örök Atya! Tekints irgalmasan azokra a lelkekre, akik legnagyobb tulajdonságodat – végtelen irgalmasságodat – különösen tisztelik és dicsőítik. Az irgalmas Jézus Szívébe zárta őket. Ezek a lelkek olyanok, mint egy élő Evangélium. Kezük telve az irgalmasság tetteivel. Örömmel telt lelkük az irgalmasság dalát énekli a Mindenhatónak. Kérlek, Istenem, tanúsíts irántuk irgalmat Beléd helyezett bizalmuk és reményük mértéke szerint, hadd teljesüljön bennük Jézus ígérete: ,,A lelkeket, akik kimondhatatlan irgalmasságomat tisztelni fogják, megvédem életükben és főleg haláluk óráján, mint saját dicsőségemet.”

Nyolcadik nap

,,Ma a tisztítótűz fogságában szenvedő lelkeket vezesd hozzám, s merítsd őket irgalmasságom mélyébe. Vérem árja hűsítse izzó tüzüket. Nagyon szeretem ezeket a lelkeket. Igazságomnak nyújtanak elégtételt. Módodban áll segíteni nékik. Használd fel Egyházam kincstárának (64) valamennyi búcsúját, s ajánld fel értük… Ó, ha ismernéd kínjaikat, szakadatlanul lelki alamizsnában részesítenéd őket, és segítenéd törleszteni adósságaikat igazságosságommal szemben.”

1227 Legirgalmasabb Jézusom! Te mondtad, hogy irgalmat akarsz, ezért irgalmas Szíved hajlékába vezetem a tisztítótűzben szenvedő lelkeket. Nagyon szereted őket, mégis eleget kell tenniük igazságod törvényének. A Szívedből kiömlő vér és víz oltsa ki a tisztítótűz lángjait, hogy ott is dicsőíthessék irgalmad erejét.

A tisztítótűz szörnyű hőségéből

Irgalmadhoz kiáltás száll e kínok mélyéből.

És vigaszt, enyhülést, hűsítést ad.

A szívedből folyt vér- és vízpatak.

Örök Atya! Tekints irgalmas szemmel a tisztítótűzben szenvedő lelkekre, akik Jézus irgalmas Szívébe be vannak zárva. Kérlek Szent Fiad keserves kínszenvedéséért és mindazért a keserűségért, ami legszentebb lelkét eltöltötte, mutass irgalmat azok iránt, akik igazságos tekinteted előtt állnak. Ne nézz rájuk másképp, csak legkedvesebb Fiad, Jézus sebein keresztül, mert hisszük, hogy jóságod és irgalmad határtalan.

Kilencedik nap

,,Ma az elhidegült lelkeket vezesd hozzám, s merítsd be őket irgalmam mélyébe. Ezek a lelkek sebzik meg legfájdalmasabban szívemet. Az Olajfák hegyén az ilyen elhidegült lélektől undorodott leginkább a lelkem. A hideg lelkek miatt mondtam: Atyám, ha lehet, vedd el tőlem a kelyhet, ha ez a te akaratod! – E lelkek utolsó (65) esélye irgalmamhoz való menekülésük lehet.”

1229 Legirgalmasabb Jézus, ki magad vagy a tiszta irgalom! Legirgalmasabb Szíved hajlékába vezetem a kihűlt lelkeket. Ó, bárcsak felmelegednének tiszta szereteted tüzétől e megkövült lelkek, kik hasonlók a holt lelkekhez, s méltán undort keltenek Benned! Ó, jóságos Jézus! Irgalmad végtelen hatalma vonzza őket forró szeretetedhez, adj nekik szent szeretetet, hiszen Te mindent megtehetsz.

A tűz és a jég együtt meg nem lehet,

Mert vagy a tűz huny ki, vagy a jég enged.

Ó, Uram, irgalmad még nagyobb

Nyomorúságot is megold.

Örök Atya! Tekints irgalmasan az elhidegült lelkekre, akik be vannak zárva Jézus legirgalmasabb Szívébe! Irgalom Atyja, könyörögve kérlek Fiad keserves kínszenvedéseire és háromórás haláltusájára a kereszten, engedd, hogy ők is dicsérjék irgalmad mélységét…

Az Irgalmasság órája (15:00)

1320 Jézus mondja: ,,Délután három órakor könyörögj irgalmamért, főleg a bűnösök részére. Mélyülj el, ha csak rövid időre is, szenvedéseimben, főleg elhagyatottságomban halálom óráján. Ez a nagy irgalom órája a világ számára. Megengedem, hogy behatolj halálos szomorúságomba. Ebben az órában nem tagadok meg semmit a lelkektől, akik szenvedéseimre hivatkozva kérnek tőlem valamit.”

Az Irgalmasság rózsafüzére:

476 …e szavakat hallottam: ,,Ez az ima haragom enyhítésére szolgál. Imádkozd kilenc napig a rendes olvasón a következőképpen: Először egy Miatyánkot, Üdvözlégyet és Hiszekegyet imádkozz, ezután a nagy szemekre a következőket ismételd: Örök Atya! Felajánlom Neked szeretett Fiadnak, a mi Urunk, Jézus Krisztusnak Testét és Vérét, Lelkét és Istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért; majd a kis szemekre: Jézus fájdalmas kínszenvedéséért irgalmazz nekünk és az egész világnak! Végén háromszor ismételd e szavakat: Szent Isten, Szent Erős, Szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk és az egész világnak!”
forrás

kép

A napsütötte észak-spanyol Santander tartományban, nem nem messze Garabandától és Lourdes-tól található Limpias. A templom főoltára felett függ egy 300 éves fa feszület. Maga a corpus 2,34 m magas. A megváltó alakját Pedro de Mena andaluziai szobrász faragta, aki 1693-ban, Malagában halt meg. A megfeszített arca különösen művészi, igen élethűen ábrázolja a haldokló Üdvözítő halálküzdelmét. (Ezért hívják ” Santo Christo de la Agonia”-nak.) Felemelkedett mellkassal láthatjuk Jézust, amint ajka az utolsó lélegzetre nyílik és szeme vágyodva az égre tekint.
A kereszt eredetileg Isidoro Bernales limpiasi születésű gróf tulajdona volt, aki Cadizban, Dél-Spanyolországban lakott. E feszület előtt esdekeltek Jézus segítségéért az emberek Cadizban, amikor a várost 1755-ben egy közeli földrengés következtében nagy tengerár fenyegette. A tenger egyre beljebb nyomult a városba. A lakosok körmenetben könyörögtek Istenhez, és szentképeiket is magukkal vitték. Úgy látszott semmi sem segít, mert a tenger egyre áradt. Akkor a gróf engedélyével erős emberek kivitték a keresztet a tengerpartra, és a víz szélén felállították. És íme az áradat megállt! Ezen felháborodva beljebb vitték a keresztet a visszavonuló áradatba, ott is felállították, és a tenger ismét visszahúzódott. (Még ma is látható a csodás eseményt megörökítő márványemléktábla Cadiz városnegyedében.) Ettől kezdve a keresztet csodatevőként tisztelték. Később a gróf útódai szülőhelyének ajándékozták, ahol először egy mellékoltáron, majd a főoltáron kapott helyet.
1919 böjtjében, március 22-30-ig, két kapucinus barát missziót tartott Limpiászban.
A két pap megrázó beszédeinek eredményeként a falú minden lakosa szentségekhez járult öt ember kivételével. Amikor a misszió végén, március 30-án vasárnap reggel P. Agatengelo beszédet tartott, felkiáltott egy kislány, aki a kereszt közelében állt: “A Krisztus megmozdult, a Krisztus rám néz.” Utána azonnal felkiáltott egy második, majd egy harmadik gyerek is. Végül még ötven más személy is részesült a rendkívüli látványban. A jelenlévők megrendülten térdre estek. A prédikátor szavai szinte feleslegessé váltak, olyan csodálatos események következtek. Megelevenedett Jézus alakja, mozgott a szeme, felnyitotta ajkát, megmozdította töviskoronás fejét, és arckifejezése is megváltozott. Előfordult, hogy arcszíne sötétkék, földszürke majd halottsápadt lett, míg vissza nem nyerte eredeti színét. Testét a halál verítéke borította, különösen nyakát és mellét. Időnként könnyekkel telt meg a szeme. Némelykor világos piros vér folyt a sebeiből. Különösen a töviskorona sebeiből csordult le vére arcára és mellére. Majd oldalsebéből folyt vér és víz. Félig nyitott szája is megtelt olykor habbal és vérrel. Ezek a jelenségek élethűen tükrözték az Üdvözítő kínszenvedését és haláltusáját.
A sok zarándok között egy kubai püspök is eljutott Limpiasba. Rómában járt a Szentatyánál, amikor útközben Limpiasról hallott, de nem sokat adott a szóbeszédre. A santanderi kikötőben hajóra akart szállni Kuba felé, de ismerősei azt ajánlották neki, ha már egyszer itt jár, ne mulassza el a limpiasi feszületet megtekinteni. A püspök ráállt és odautazott. Bement a templomba, ahol számos zarándok jelenlétében éppen szentmisét mutattak be. Az út fáradalmaitól kimerülten majdnem elaludt, de a tömegből felhangzó kiáltások magához térítették. Felemelte tekintetét. és egészen világosan látta, amint Jézus lassan felnyitja, majd megint becsukja ajkát, amint fejét egyik oldalról a másikra fordítja, és halálküzdelem látszik rajta, mintha éppen utolsó perceit élné. Délután mindez megismétlődött a megrendült püspök jelenlétében. Hazaérve pásztorlevelet bocsátott ki, leírta mindazt, amit saját szemével látott. Pásztorlevelét a hívekhez és az állami vezetőkhöz szóló komoly intelemmel fejezte be felszólítva őket, hogy addig döntsenek Krisztus mellett, amíg nem késő.
Az is előfordult, hogy a halálküzdelem olyan élethűen játszódott le a feszületen, hogy a jelenlévők felkiáltottak, és Istenhez könyörögtek, hogy szűnjék meg ez a rettenetes látvány.
Említésre méltóak Pinar De Rio püspök szavai: “A feszület szemei porcelánból vannak és mozognak, szája fából, és mégis mozog. Nem lehet megmagyarázni az izzadást, még kevésbé a vért, amit az arcán lecsorogni, és száján kibuggyanni láttunk. A fából készült mellkas tágulását és összehúzódását sem lehet természetes okokkal megmagyarázni. Itt minden csalás ki van zárva.”
Limpiasban feltűnő gyógyulások történtek, sok pap is visszanyerte egészségét. P. Agatangelo szerint a limpiasi feszület csodája kétségkívül. “Isten végtelen irgalmának jele, aki az emberiséget számtalan bűne ellenére ki akarja emelni a vakságból.” (A spanyolok közadakozásból a Madrid melletti Los Angeles hegyen egy 24 m magas Jézus Szíve szobrot állítottak fel, melyet 1919. május 30-án nagy pompával, a királyi család és a püspöki kar jelenlétében áldottak meg. A király olvasta fel az áldás szövegét, amely mélységes hódolatot fejez ki Jézus Szentséges Szíve iránt. Sok család felajánlotta magát Jézus Szívének.)
Limpiasban sokan tettek tanúságot a látott jelenségekről. Az orvosok és orvostanhallgatók különös pontossággal figyelték a haláltusát. Némelyek észrevették, hogy Jézus szeretettel rájuk tekint, ami szívükben érintette meg őket. Mások egy szigorú tekintet hatására elerőtlenedve térdre borultak és bocsánatért esedeztek. Sok ezren írták le élményüket a sekrestyében lévő emlékkönyvbe. Ezek között van több püspök, pap, szerzetes, de van katona, egyetemi tanár, orvos, jogász, lapszerkesztő is. Sokan megvallották, hogy hitüket itt nyerték vissza. A különleges események gyakran történtek olyankor, amikor zarándokok érkeztek, de leginkább 13 és 15 óra között, amikor Krisztus a kereszten szenvedett.
Az egyik zarándoklat alkalmával, a hívek már benn voltak a templomban imádkoztak, míg hirtelen sofőrjük kint maradt, és csak később nagy rábeszélésre ment be a templomba. A kereszthez érve hirtelen felkiáltott: “Bocsáss meg!” -, és elsápadva a földre roskadt. Krisztus tekintete bűnbánatra indította. A kocsiig sem tudott elmenni saját lábán, és vezetni is képtelen volt hazafele.
Máskor egy jámbor apa járt ott hitetlen fiával. Az Üdvözítőhöz könyörgött, hogy adja vissza fiának hit kegyelmét. Krisztus gyengéd és vigasztaló pillantással felelt az imára, de a fiú csak nevetett. Nevetése azonban nem tartott soká, rövid idő múlva hallani lehetett kiáltását: “Bocsáss meg, Istenem, bocsáss meg!” -, és térdre borult a feszület előtt.

A “Dél Pueblo Astor “c. újság a következő feltűnő eseményről tudósított: Amikor egy domonkosszerű atya a szószékre lépett, Krisztus több percen át jelentősen ránézett, azután becsukta szemét és ajkát, és úgy maradt prédikáció végéig. Ekkor a szónok a keresztre tekintett és így szólt: “És most, szentséges Krisztusom, add reánk áldásodat!” Ebben a pillanatban Krisztus mosolyogva felnyitotta szemét és fejével bólintott, mintha igenlő választ adna.

forrás

kép

 

“Az Úr maga ad nektek jelet: Íme, a szűz fogan, fiút szül, és Emmánuelnek nevezi el.”
Az isteni világ hirtelen berobbanása még a legártatlanabb teremtményben, Szűz Máriában is félelmet keltett. A félelem – érzelem. Érzelmeink nem valami bűnös kinövések. Ugyanúgy hozzátartoznak életünkhöz, mint értelmünk, akaratunk vagy maga a testünk. Mégis, amikor Isten kapcsolatba lép velünk uralkodnunk kell érzelmeinken.
„Ne félj, Mária! Hisz kegyelmet találtál Istennél.”
A félelmet a szeretet oldja fel. Meg kell őriznünk, vissza kell állítanunk lelkünk nyugalmát. Az Istennel való találkozás elveszi a félelmet, a gonosz kísértő megjelenése nem. Mária az angyali jelenés alatt mindvégig értelmét használja – okos szűz!
Gondolkodóba esett. „Hogyan történhet meg ez, amikor én férfit nem ismerek?” Semmiféle jelenés, égi üzenet előtt nem szabad úgy kapitulálni, hogy elveszítjük a józan eszünket. Manapság elég egyes hívőknek azt mondani, hogy itt és itt megjelent a Szűzanya,ezt és ezt üzeni, s máris félretéve gondolkodó értelmüket „hittel engedelmeskednek”. Csakhogy ez nem hit, hanem emberhez méltatlan naiv hiszékenység. Igenis szabad kérdéseket föltenni, szabad gondolkodóba esni, nem szabad azonnal elfelejteni a teremtés rendjét, amely Istentől való. Szabad párbeszédbe bocsátkozni a jelenésről hírt hozóval minden bűn és hiba nélkül: hiszen magával az angyallal és Istennel is szabad beszélni. Mária akármilyen jelenésnek, akármilyen üzenetnek nem adja át az életét, csak annak, amelyik a mindenható Istentől származik. Az angyal válasza arról tanúskodott, hogy őt valóban a mindenható Isten küldte Máriához, s erre adta a Szent Szűz beleegyezését Isten terveihez, alávetve neki értelmét és akaratát.
„Íme, az Úr szolgáló leánya: történjék velem szavaid szerint.”
És ekkor méhébe fogadta a Szentlélektől szent Fiát, vagyis testét is átadta Isten tervei számára. Ma a Hiszekegyet mondva térdet hajtunk a megtestesülést megvalló szavakra. Térdemnek, testemnek ez a mozdulata fejezze ki földi életem teljes odaadását, akaratom beleegyezését, elmém értelmes meghódolását, érzelmeim elcsendesedését Isten rám vonatkozó terveiben.

Barsi Balázs

kép


„… egy a közbenjáró Isten és emberek között… Jézus.” (1Timóteus 2,5 )

Michael Spencer írja: „Az igazság, hogy Jézus az egyetlen közbenjáró Isten és ember között, földre terített, és azóta is csak ámulok azon, hogy Isten mindent megtett, amire szükség volt üdvösségemért. Kifizette adósságomat, és ő maga lett a szükséges áldozat. A lehető legnagyobb szeretettel szeretett engem. Mindezt ajándékba adta nekem. Semmi mást nem kell tennem érte, csak végre fel kell hagynom azzal, hogy semmibe veszem, és el kell fogadnom. Fuldokló voltam, akinek a megmenekülése azon múlt, hogy hajlandó-e feladni az erőlködést, és bízni valakiben, aki nem csinál belőlem jobb úszót, hanem vállalja, hogy megfullad helyettem. Ez a tapasztalat lerombolta azt az elképzelést, hogy én bármi más is lehetnék, mint ami vagyok: egy összetört, bűnös, sebeket hordozó, romlott, szenvedő ember… Próbálkozásom, hogy valahogy elfogadhatóvá tegyem magam, csak arra volt jó, hogy még kevésbé tudjam elfogadni Jézus értem való közbenjárásának ajándékát. Jézus nem tisztította meg az utat, hogy én győztesen végigmehessek az életen – ő maga lett úttá, amely átvisz minden szennyen, bukáson, kudarcon és katasztrófán, melyek kikerülhetetlen következményei létezésemnek. Azzal, hogy megpróbáltam magam szerethetővé tenni, éppenséggel eltávolodtam az igazi szeretettől. Azzal, hogy megpróbáltam a vallásos élet élharcosa lenni, lemondtam a kegyelemből való életről. Azzal, hogy jó keresztyén akartam lenni, elfordultam az igazságtól, hogy »jó« keresztyének számára nincs evangélium, mert Isten Báránya azokért szegeztetett az oltárra, akik nem jók, akik nem tudják tettetni sem, hogy jók.”

 

forrás

kép

 • Bűnbánatot tartani a nagyböjtben azt jelenti, megtanuljuk legyőzni pillanatnyi vágyainkat, hogy emlékezzünk arra, ami lényeges
 •  Határozott megtérés Istenhez, a fogyasztói társadalom javai helyett a liturgiában örök javaknak nevezett értékek felé fordulás.
 •  Önmagunk visszavezetése az igaz értékekhez.
 •  Felfedezhetjük az étel, az emberi kapcsolatok, az anyagi javak valódi értékét
 •  A nélkülözőkkel való szolidaritás nem egy a sok lehetőség közül, hanem a keresztény testvériség alapvető része.
 •  A böjtölés, az imádkozás és a szeretet cselekedeteinek gyakorlása között fennáll egy alapvető kapcsolat. Ha ezek közül egy is alábbhagy, a többi hiábavaló. Újra fel kell fedezni a böjt, az imádság és a szeretet közötti kapcsolatot.
 •  A bifsztek helyett nem lazacot kell ennünk, hanem inkább az erre szánt összeget kellene megosztanunk a legszegényebbekkel.
 •  A bűnbánat, penitencia szó gyökerében a bűn szó áll: vezekelnünk kell a bűnökért. A metanoia esetében (gondolkodásmód megváltoztatása, megtérés) nem a bűnön van a hangsúly, hanem a szokások, a gondolatok, az életmód megváltoztatásán.
 •  Saját magunkat visszahelyezni Istenbe.
 •  A mindennapok rohanásában visszanyerni a passzivitást.
 •  Nem engedni a felénk érkező ingerek kísértésének.
 •  Teret engedni az emberekkel és az Istennel való találkozásnak.
 •  A böjt az imádság lelke.

 

 

forrás

kép

 

 

1. A főétkezések közötti nassolgatásról.

2. Arról, hogy beleszólsz a vezetésbe, amikor a hátsó ülésen ülsz.

3. A füllentésekről.

4. Arról, hogy szmájlikat használsz, amikor az érzéseidről kellene beszélned.

5. Arról, hogy sms-t írsz, ahelyett hogy személyesen beszélnél az érzéseidről.

6. Arról, hogy nem hívod el a barátaidat misére, mert félsz a véleményüktől.

7. Arról, hogy más életére, kapcsolatára, tulajdonára irigykedsz.

8. A panaszkodásról.

9. Arról, hogy csak akkor szólj Jézushoz, amikor szükséged van valamire.

11. Arról, hogy csak akkor szólj Jézushoz, amikor kedved van hozzá.

12. Az önteltségről. Mindennap imádkozd el az alázatosság litániáját.

13. Az önzésről. Mindennap ajándékozz oda valamit, az idődet, a pénzedet, vagy bármely tulajdonodat.

14. A mohóságról. Csak a legszükségesebbekre költs a nagyböjtben: élelmiszerre, közlekedésre, gyógyszerre stb.

15. A lustaságról. Kapcsold ki a tévét, menj el sétálni mindennap, és imádkozd a rózsafüzért.

16. A pletykálásról. Írj minden napra egy buzdító üzenetet magadnak.

17. Az édességről. Erősítsd meg a tested, hogy engedelmeskedjen az akaratodnak.

18. Arról, hogy Isten nevét a szádra vedd az imádságon kívül. Tanuld meg Pál efezusiakhoz írt leveléből a 4,29-es szakaszt, ismételd el óránként egyszer: „Semmiféle bomlasztó beszéd ne hagyja el a szátokat, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra, akik hallják.”

19. Arról, hogy olyan szavakat használsz, amelyek nem válnak Isten dicsőségére (lásd Ef 4,29).

20. A rossz viccekről.

21. Az ironizálásról, gúnyolódásról.

22. Arról, hogy nem kérsz bocsánatot, amikor pedig kellene, mert nem tudod beismerni, hogy nincs igazad.

23. Arról, hogy nem mész el gyónni, mert félsz tőle.

24. Arról, hogy lelki olvasmányokat veszel, de nem olvasod el őket.

25. Arról, hogy nem olvasol a szentek életéről, mert az biztos unalmas.

26. Arról, hogy nem kéred kedvenc szentjeid közbenjárását.

27. Arról, hogy akkor is megy a Facebook, mikor éppen házi feladatot írsz/tanulsz/fontos munkán dolgozol.

28. Arról, hogy azt hajtogatod magadnak, hogy „hülye vagyok” – és minden hasonló önszidalmazásról. Az igazság az, hogy Isten csodálatos és szeretett gyermeke vagy.

29. Arról, hogy kínosnak érzed, ha lelki segítséget kell kérned, hogy boldog, teljes életet tudj élni.

30. Arról, hogy úgy teszel, mintha nem lenne időd szentségimádásra menni.

31. Arról, hogy úgy teszel, mintha nem lenne időd imádkozni.

32. Arról, hogy nem vagy hajlandó felismerni Istent a felebarátodban. Akár a legidegesítőbb felebarátodban is.

33. Ha nem tudsz bízni Istenben, mindennap imádkozd el az isteni irgalmasság rózsafüzérét.

34. Ha gyakran megítéled az embereket, imádkozz mindenkiért, akivel csak találkozol.

35. Ha ötleted sincs, milyen bűneid vannak, tarts lelkiismeret-vizsgálatot minden este.

teljes lista és a forrás

kép

„Ha megtanulod a jót tenni, Isten nagylelkűen megbocsátja minden bűnödet! Amit nem bocsát meg, az a képmutatás, a színlelt életszentség” – tanította Ferenc pápa a kedd reggeli szentmise homíliájában, a Szent Márta ház kápolnájában.

A bűn foltját a jótett veszi el

Izajás próféta szavai Isten nevében tett felszólítás és felhívás: Hagyjatok fel azzal, hogy rosszat cselekedtek, tanuljatok jót tenni, … és szolgáltassatok igazságot az árvának, védelmezzétek az özvegyet! Ez azt jelenti, értelmezte a pápa a próféta szavait, hogy segítjük azokat, akikre senki nem emlékezik, ők pedig az elhagyott idősek, a gyerekek, akik nem járnak iskolába, akik nem tudnak keresztet vetni. A felszólítás mögött mindig a megtérésre indító felhívás áll. De hogyan tudok megtérni? – kérdezhetnéd. Tanuld meg a jót tenni! Ez a megtérés. A szív tisztátalanságát nem lehet egyszerűen úgy elvenni, mint egy foltot. Menjünk egy patyolatba, és kész, kijövünk tisztán…! Nem, azt a cselekedet, a jótett veszi el! Egy másik utat készíteni – intett a pápa – szemben a gonosz útjával! Tanuljatok meg jót tenni, vagyis a jócselekedetek útját járjátok! És hogyan teszem a jót? – kérdezte. Egyszerű! Keressétek az igazságosságot, támogassátok az elnyomottat, szolgáltassatok igazságot az özvegynek! Emlékezzetek arra, hogy Izraelben a legszegényebbek és a legrászorulóbbak az özvegyek és árvák voltak. Szolgáltassatok igazságot nekik, menjetek oda, ahol az emberiség sebei és fájdalmai vannak! Ha így teszitek a jót, megmossátok a szíveteket!

Megbocsátás mindenen túl

A megmosott, vagyis megbocsátott szív – folytatta a pápa – magától az Istentől jön, aki nem tartja számon azok bűneit, akik szeretik a felebarátjukat: „Ha ezt teszed, ha erre az útra térsz, amelyre hívlak, mondja az Úr, még ha a bűneid skarlátvörösek is voltak, a hónál fehérebbek lesznek! Ez túlzás, az Úr túloz: De ez az igazság! – szögezte le Ferenc pápa. Az Úr nekünk adja megbocsátása adományát, megbocsát nagylelkűen és mindenkorra. Ha akarod ezt a megbocsátást, kezdd el a jótettek útját járni!

A látszat csapdája

A mai evangélium ellenben bemutat egy csoport álnokot, akik igaz dolgokat mondanak ugyan, de az ellenkezőjét teszik. Mi is ravaszok vagyunk, mindig találunk egy utat, ami nem az igazi, de ami látszólag igazabb, mint amik vagyunk. Ez a képmutatás útja.

Ezek színlelik megtérést, de a szívük csupa hazugság! A szívük nem tartozik az Úrhoz, hanem  a hazugság atyjához. Ez a szentség színlelése. Jézus ezerszer jobban kedvelte a bűnösöket ezeknél! Miért? A bűnösök kimondták az ítéletet magukról, mint Péter: Távozz tőlem Uram, mert bűnös vagyok! E bűnösök egyike sem szól így: „Hálát adok, Uram, mert nem vagyok bűnös, mert én igaz vagyok”.

Nagyböjt második hetében járva ezek a megszívlelendő szavak: felhívás a megtérésre, a megbocsátás nagy adománya és a képmutatás, a látszat csapdája – foglalta össze röviden Ferenc pápa a kedd reggeli homíliáját.

 

forrás

 

 

Tisztelt Cserkészcsapat és Gergő!

Galambossy Endre atya felkérésére tolmácsolom a gondolatait, valamint hitoktatóként csatolom saját véleményemet. Az igazság az, hogy Endre atya egyszer felkért leveletek megválaszolására, de sokáig nem szerettem volna belemenni a sárdobálásba. Sokat imádkoztam és kértem a Szentlélektől a bölcsesség ajándékát, hogy józanul, indulatok nélkül, tényeket tudjak leírni.

A világhálón sokakkal együtt megdöbbenve olvastuk soraitokat, és még több elképedt telefont kaptam: MI EZ???

“Endre atya 8 éve van itt, és már nincs élő közössége a plébániának, mi voltunk az utolsók akik itt maradtunk és maradtunk is volna.-írod bevezetődben.

Hitoktatóként több mint 26 éve szolgálom Egyházamat. Papjaink Isten által felszentelt emberek, akiket meghívott erre a hivatásra. Ha Ő meg merte hívni, és bízik benne, akkor mi milyen alapon kérdőjelezzük meg Isten döntését??

Természetesen tudjuk, hogy a pap is emberből van, vannak emberi gyengeségei, de ez azt jelenti, hogy nekünk, híveknek őt segítenünk, támogatnunk kell, nem pedig támadni! Imádkozhatunk érte, böjtölhetünk érte, ha esetleg valami nem a mi szájízünk szerint alakul. De nem indítunk nyílt támadást ellene!!! Az Egyházunk Krisztus teste, és ha egyik testrész támadást indít a másik testrész ellen, annak mi lesz a következménye? Nem olvastátok Szent Pál sorait? – “Már pedig Isten helyezte el a tagokat a testben, egyenként mindegyiket, amint akarta” 1Kor 12,18

Meglep a magabiztosságotok, amivel kijelentitek, hogy ti vagytok a plébánia utolsó élő közössége. Nem tudom, hogy jutottatok erre a bizonyosságra, de teszek Nektek egy rövid felsorolást a plébánia közösségeiről. Lehet, hogy nem járunk egyenruhában, de ott vagyunk a miséken, a plébániai programokon, amelyeken Titeket is szeretettel látunk. Sok mindent megtudhatsz rólunk a plébánia honlapján is.

Nyolc gyerek-ifjúsági közösség működik Regnumos alapokon. Alsós korosztálytól a huszonéves fiatalokig házaknál heti vagy havi rendszerességgel összejönnek, közel 100 fő. Igaz, ez nem látható, de a rengeteg ministránst láthatjátok a miséken. Járnak lelki gyakorlatokra, nyáron táboruk van, keresztutakra járnak, templom búcsúját szervezik. Közel 50 gyerek szerepel a karácsonyi pásztorjátékban. Másfél éve szentségimádásokat szerveznek a fiatalok minden hónap utolsó szombatján, amire egyre növekvő létszámban érkeznek fiatalok és idősebbek egyaránt. Sajnos veletek ezen alkalmakon még nem találkoztunk, de nem adjuk fel a reményt, talán majd legközelebb, hiszen Isten imádása a legfontosabb életünkben. Biztos tudod, csak nem figyeltél fel rá, hogy egyik ifjúsági közösségünk fiataljai szerveztek egyik őrsötöknek lelki gyakorlatot.

Működik a házasok csoportja, ahol a csoporttagok Istenbe vetett bizalmukat mutaFényképtják meg egymásnak és a világnak: igent mondanak az életre a 3-4-5 gyermekes szülők, a gyermekeik pedig plébániánk legaktívabb magja.

A Templomban működik a Krisztus Király énekkar, ahol a tizenévesektől a középkorosztálytól át az idősebb nemzedékig együtt énekel a közösség és sok-sok ünnepünk liturgiáját emelik éneklésükkel.

Beszéljünk még a Karitász közösségről: A Plébániánkon sok a nehéz sorsú ember, család, akiknek karácsonykor, húsvétkor a Karitász juttat el ajándékcsomagokat, illetve év közben igyekeznek könnyíteni életükön. Az ajándékcsomagok kiszállításában rendszeresen segíteni kell nekik, keressük is a lelkes segítőket, ha gondoljátok Titeket is szeretettel várunk. Karitászos nénik állandó lelki töltekezését biztosítja Józsáné Kati, és jobbnál jobb lelki programokat szervez nekik a szociális testvérek segítségével. Szentlélek Szemináriumot is szerveztünk a Plébánián, immár kétszer is, de igyekszünk harmadszor is szervezni a nagy sikerre való tekintettel…

“Azt sajnálom, ha most nem teszünk valamit… akkor az 5 éves lányom és a 3 éves fiam nem fogja cserkészként látni és élvezni Rákoscsabai lelki élet szépségeit Közösségben.”

Ez most személyes volt, hát személyesen válaszolok rá: Lelki élet szépségéhez a hittan is hozzátartozik. Tudom, hogy fontos számodra a lelki élet, hiszen gyermekeidet beírattad óvodai hittanra (hozzám), csak sajnos elvétve értek oda a 8h-i kezdésre, és nem egyszer én vigasztaltam síró lányodat, mert ismét lemaradt a hittanról és már csak az óra végi matricáját és színezőjét kaphatta meg. De reméljük, ez is megváltozik…

A szakítás okairól sajnos nem írtál, így nekem kell megtennem: Nem írtad meg, hogy éveken át évi 100.000Ft-ot fizettetek a Katolikus Kör használatáért, és téli időben 300-400.000Ft-os havi számlát csináltatok több hónapon át és mindezt éveken keresztül. Amikor Endre atya már a sekrestyést sem tudta kifizetni, akkor jutott el odáig, hogy le kell zárni a fűtést. (Tudomásom szerint a plébánia nem fenntartója a cserkészcsapatoknak!!) Ekkor ajánlotta fel nektek a hittan termeket és kulcsot is kaptatok hozzá. Mindez 2012-ben történt!! Egyszer-egyszer eljöttetek, majd közöltétek, hogy túl hideg a hittanterem. 2015-ben most egyszerre kellene terem és ország-világnak híresztelitek, hogy nem jöhettek be????

Másik közös történetünk: telefonon megegyeztünk, hogy a garázsba bepakolhatjátok a cserkészek dolgait. Elmondtam, hogy még nem jutott időnk a nyári tábori cuccaink rendezésére, mivel én 6 gyerekes anyaként, kolléganőm 3 pici gyerekkel állja otthon a sarat, és mindezek mellett sok plébániai program szervezése lefoglalt minket. Így megbeszéltük veled, hogy együtt rendet csinálunk. Lehet, hogy a cserkészcsapat nem értesült a szóbeli megegyezésünkről, de vasárnap a misék alatt tudtomon kívül a hittanos dolgokat egy fal mellé hányva (sajnos ez a pontos kifejezés!!) bepakoltátok a ti felszereléseteket. Kérdem én, ha misére sosincs időtök eljönni, miért pont vasárnap, mise helyett dolgoztatok?? Világhálónak hála, már egész Rákoscsaba tudja, hogy a hitoktató nem adta át a garázst!! Ez “jólesett”…

Végezetül a levélben elrejtettünk néhány fotót a “Nem létező közösségeinkről”segítségül itt van kettő.. (a többit fotóalbumunkban találhatjátok több évre visszamenőleg)

Fénykép

Fénykép

 

 

 

 

És legvégezetül, de nem utolsó sorban: javasolnám, hogy világba kiáltott panaszkodások helyett nézzetek szembe a tényekkel. A plébánián, mint a lelki élet otthonában, (és mint írod, a 140. sz. Pro Patria Cserkészcsapat lelki központja), bizony alapvető elvárás a misére járás. Ha itt vagytok, láttok minket, látjátok, miket lehet tenni a plébániáért. Együtt előbbre jutunk. Hiszen: “Aki nem gyűjt velem, az szétszór” Mt 12,30.