Az édesanya tisztsége és felelőssége

 

 Egyenrangú társa férjének. – A nő töltse be azt a tisztséget, amelyet Isten eredetileg neki szánt, mint aki férjével egyenrangú. A világnak oly anyákra van szüksége, akik nem csupán névleg, hanem a szó eredeti jelentésében édesanyák. Bizonyossággal mondhatjuk, hogy a nő anyai kötelességei szentebbek és magasztosabbak a férfiénél. A nő ismerje fel munkájának szentségét, és Isten erejében és félelmében bízva vegye fel életküldetését. Nevelje gyermekeit, hogy hasznosak legyenek e világban és az eljövendőre is készítse fel őket.
  Az otthon királynője. – Nem magasztosabb a király munkája a trónján, mint az édesanyáé. Az édesanya az otthon királynője. Az ő felelőssége a gyermekek jellemének alakítása, amely alkalmassá teheti őket a magasabb rendű örök életre. Még angyal sem kérhetne magasztosabb feladatot, mert hivatásának elvégzése alatt az anya az Úrnak teljesít szolgálatot. Ismerje fel feladata mennyei jellegét, ami bátorságra fogja ihletni. Ismerje fel szolgálatának értékét és öltse fel Istennek minden fegyverét, hogy ellenállhasson a kísértésnek, s ne alkalmazkodjék a világi színvonalhoz.

 Az értékek szemléltető összehasonlítása. – Az édesanya ritkán becsüli saját munkáját, sőt gyakran oly alacsonyra értékeli, hogy házi robotnak tekinti azt. Változás nélküli körforgáson megy át napról napra, hétről hétre, különösebb eredmény nélkül. A nap végén nem mondhatja, hogy a dolgokat befejezte. Férje teljesítményéhez képest úgy érzi, hogy megint nem végzett semmi említésre méltó dolgot. Az apa gyakran a megelégedettség érzületével lép be otthonába és büszkén sorolja fel, mit végzett egész nap. Megjegyzései azt sugallják, hogy szerinte a felesége nem sokat tett aznap, kivéve azt, hogy gondozta a gyermekeket, megfőzte az ételt és rendben tartotta a házat. Az anya nem üzletember, aki vásárolt és eladott, nem földműves, aki a talajt gondozta, nem kézműves, azért semmi olyat nem dolgozott, amiben szerinte kifáradhatott volna.
Az az édesanya, aki vidáman végzi az előtte levő kötelességeket, értékesnek fogja találni az életet, mivel Isten elvégzendő munkát bízott reá. E munkában nem kell szükségszerűen tompítania értelmét és ne engedje meg szellemi képességeinek gyengülését.
Az édesanya Istentől kapta munkáját, hogy gyermekeit az Úr igazságában és tiszteletében nevelje fel. Isten szeretete és félelme legyen mindig fogékony elméjük előtt. Amikor megfenyítette gyermekeit, tanítsa őket arra, úgy érezzék, mintha Isten intette volna őket, akinek nem tetszik a megtévesztés, az igazságtalanság és a rossz cselekedet. Így a kicsinyek elméje annyira összekapcsolódhat Istennel, hogy mindaz, amit tesznek és mondanak, az Úr dicsőségét fogja szolgálni és későbbi éveikben sem hasonlítanak majd a szélben hajladozó nádszálhoz, akik állandóan hajlamaik és kötelességeik között ingadoznak.
Az anya hivatása a formálás, a finomítás, a csiszolás. A gyermek jellemének fejlődnie kell. Az édesanyának oly leckéket kell bevésnie szívük hústábláira, amelyek annyira maradandóak, mint az örökkévalóság. Ám ha elhanyagolja szent munkáját vagy megengedi, hogy valami megakadályozza abban, biztosan magára vonja az Úr nemtetszését… A keresztény édesanyának megvan az Istentől kijelölt munkája, amit nem hanyagol el, ha szoros kapcsolatban van Istennel és Lelke hatja át.
Az anya méltóságteljes és nemes megbízatása. – Minden anyára felbecsülhetetlen értékű alkalmak, végtelen drága értékek lettek bízva. A szerény hatáskört, amelyet sok anya fárasztó feladatnak tart, nagy és nemes munkának kellene tekintenie. Az anya előjoga, hogy befolyásával áldására legyen e világnak, és ha ezt teszi, saját szíve is örömmel telik meg. Gyermeke lába számára ösvényt egyenget, amely napfényen és árnyékon át a szent, dicső magaslatokhoz vezet. De csak ha saját életében követi Krisztus tanítását, remélheti az anya, hogy gyermekeinek jellemét isteni szándék alapján alakíthatja.
  Az édesanya Isten eszköze, hogy élő keresztényekké tegye családját. Szemléltetnie kell a Biblia vallását és be kell mutassa, hogy befolyása hogyan vezet bennünket mindennapi kötelességünkben és örömünkben. Meg kell tanítania gyermekeit, hogy egyedül kegyelemből, hit által üdvözülhetnek, ami Isten ajándéka. A változatlan tanítás, hogy mit jelent Krisztus számukra és számunkra, a megváltás tervében kinyilatkoztatott szeretete, jósága és kegyelme, magasztos és szent benyomást tesz szívükre.
A gyermekek tanítása Isten tervének fontos része, mely a kereszténység erejének bemutatása. A szülőkön ünnepélyes felelősség nyugszik, mert úgy kell neveljék gyermekeiket, hogy amikor kikerülnek az életbe, jót tegyenek és ne rosszat azokkal, akikkel kapcsolatba kerülnek.
  Édesanyák! Gyermekeitek sorsa nagy mértékben kezetekben nyugszik. Ha elmulasztjátok kötelességeteket, az ellenség soraiba helyezhetitek és eszközeivé teszitek őket; de isteni példával és hűséges neveléssel Krisztushoz vezethetitek őket, s Isten kezében jó eszközzé lesznek lelkek megmentésére.
A keresztény édesanya munkája elévülhetetlenné lesz, ha azt Isten iránti hűséggel végzi. A divat hívei sohasem látják vagy értik meg a keresztény édesanya munkájának örök szépségét. Régi divatú eszméit és terveit kigúnyolják, csakúgy mint egyszerű ruháit, de a mennyei Felség beírja a hűséges édesanya nevét az örök élet mennyei könyvébe.
Érezze minden édesanya, hogy a rendelkezésére álló pillanatok felbecsülhetetlenül értékesek. A számadás ünnepélyes napján Krisztus megvizsgálja munkájukat. Akkor nyilvánvalóvá válik, hogy a sok kudarcot és gonoszságot azoknak a tudatlansága és nemtörődömsége eredményezte, akiknek kötelességük lett volna  gyermekeik lábait a helyes útra vezetni. Akkor az is nyilvánvalóvá lesz, hogy akik rendkívüli szellemi képességük és szent életük világosságával áldották meg a világot, a befolyásuk és eredményeik rugóit képező alapelveket egy keresztény édesanya imáinak köszönhették.

Részletek: Ellen G. White írásából

Virágok a templomi anyák napi ünnepségre készültek