Egyéb

KILENCNAPI ÁJTATOSSÁG A SEGÍTŐ SZŰZ MÁRIA TISZTELETÉRE

Hívunk mindenkit egy kilencedre a Szűzanyához, melyet november 29-én kezdünk, hogy december 8-ig, Szeplőtelen Fogantatás ünnepére befejezzük.
ELSŐ NAPSzűz Mária, azoknak a keresztényeknek nagyhatalmú segítsége, akik bizalommal fordulnak anyai szíved irgalmasságához, hallgasd meg könyörgésünket, melyet mi, szegény bűnösök terjesztünk eléd. Jöjj segítségünkre, hogy mindig el tudjunk kerülni a bűnt és a bűnre vezető alkalmat.Üdvözlégy… Dicsőség…

Méltass engem arra, hogy dicsérhesselek téged, legszentebb Szűzanya.
Adj nekem erőt a te ellenségeid ellen.

MÁSODIK NAP

Szűz Mária, irgalmasság anyja, akinek segítsége nem egy alkalommal megmentette a kereszténységet az ellenség részéről fenyegető veszélytől, könyörgünk hozzád, mentsd meg lelkünket a sátán, a világ és a test támadásaitól és segíts, hogy mindig győzedelmeskedhessünk lelkünk ellenségei fölött.

Üdvözlégy… Dicsőség…

Méltass engem arra, hogy dicsérhesselek téged, legszentebb Szűzanya.
Adj nekem erőt a te ellenségeid ellen.

HARMADIK NAP

Szűz Mária, hatalmas Királynő, aki egymagad is annyi eretnekséget győztél le, légy segítségünkre, hogy sértetlenül tudjuk megőrizni hitünket és szívünk tisztaságát mind ama veszélyek közepette, melyek az életben, különös hamis tanítások alakjában veszélyeztetik a lelkeket.

Üdvözlégy… Dicsőség…

Méltass engem arra, hogy dicsérhesselek téged, legszentebb Szűzanya.
Adj nekem erőt a te ellenségeid ellen.

NEGYEDIK NAP

Szűz Mária, édesanyánk, téged a vértanúk Királynőjévé avat az az erő és bátorság, amely földi életednek jellemző vonása volt. Add meg a mi szívünknek is a szükséges erőt, hogy szolgálatodban mindig híven megmaradhassunk, s az emberek ítéletével mit sem törődve, hitünket minden körülmények között nyíltan és bátran megvalljuk, neked pedig ragaszkodó gyermekeid maradjunk halálunkig.

Üdvözlégy… Dicsőség…

Méltass engem arra, hogy dicsérhesselek téged, legszentebb Szűzanya.
Adj nekem erőt a te ellenségeid ellen.

ÖTÖDIK NAP

Szűz Mária, hatalmas Pártfogónk, aki segítségeddel VII. Pius pápa mellé álltál és szemmel láthatóan megmutattad közbenjárásod erejét, oltalmazd a jövőben is Szentegyházunkat, és annak fejét, a római pápát. Légy védelmezője ellenségeinek támadásai ellen. Szabadítsd meg a földi bajoktól. Légy mellette mindenkor, hogy Szent Péter hajóját biztos révbe kormányozva megmentse a vihar hullámveréséből, amely elnyelésére törekszik.

Üdvözlégy… Dicsőség…
Méltass engem arra, hogy dicsérhesselek téged, legszentebb Szűzanya.
Adj nekem erőt a te ellenségeid ellen.

HATODIK NAP

Szűz Mária, apostolok Királynője, vedd hatalmas pártfogásod alá Egyházunk fölkent papjait és híveit. Nyerd meg számunkra a megbonthatatlan egység, a római pápa iránt való tökéletes engedelmesség és a lelkek üdvösségére irányuló apostoli buzgóság szellemét. Különösen arra kérünk: segítsd pártfogásoddal a misszionáriusokat, hogy a világ minden népét elvezethessék Jézus Krisztus igazi hitének megismerésére, hogy így az egész világon egy akol és egy pásztor legyen.

Üdvözlégy… Dicsőség…

Méltass engem arra, hogy dicsérhesselek téged, legszentebb Szűzanya.
Adj nekem erőt a te ellenségeid ellen.

HETEDIK NAP

Szűz Mária, irgalmas és kegyes szívű anya, ki hatalma közbenjárásoddal olyan gyakran hárítottad el népedről a pestis és egyéb testi és anyagi csapások ostorát, jöjj most is segítségünkre és szabadíts meg bennünket a sátán kártevéseitől, aki az erkölcstelenség mételyével igyekszik eltávolítani híveidet Egyházunk törvényeink megtartásától. Szabadíts meg bennünket a tévtanítások, a rossz sajtó és a vallástalan iskolák veszedelmétől is. Könyörgünk: támogasd a jókat és tedd őket állhatatossá. Erősítsd a gyengéket. Serkentsd bűnbánatra az eltévelyedett bűnösöket. Végezetül pedig segítsd végleges diadalra az igazságot, és Jézus Krisztus országát, hogy így növekedjék a te dicsőséged és a választottak száma a mennyországban.

Üdvözlégy… Dicsőség…

Méltass engem arra, hogy dicsérhesselek téged, legszentebb Szűzanya.
Adj nekem erőt a te ellenségeid ellen.

NYOLCADIK NAP

Szűz Mária, Egyházunk oszlopa és a keresztények segítsége, esedezve kérünk: tarts meg minket az igaz hitben és őrizd meg bennünk Isten gyermekeinek szabadságát. A magunk részéről minden törekvésünk arra irányul, hogy lelkünket soha be ne szennyezzük, magunkat a sátán szolgálatára el ne kötelezzük. Minden cselekedetünkkel Egyházunk törvényeinek akarunk engedelmeskedni, mint annak hű fiai akarunk élni és meghalni, mert csupán látjuk üdvösségünk biztos zálogát.

Üdvözlégy… Dicsőség…

Méltass engem arra, hogy dicsérhesselek téged, legszentebb Szűzanya.
Adj nekem erőt a te ellenségeid ellen.

KILENCEDIK NAP

Szűz Mária, legjóságosabb Anyánk, aki minden időben segítsége voltál a hozzád forduló keresztényeknek, légy nekünk is hűséges oltalmazónk földi életünkben, különösen pedig halálunk óráján. Segíts meg, hogy tiszteletedben és szeretetedben eltöltött élt után mindörökké énekelhessük dicsőségedet a boldog mennyországban.

Üdvözlégy… Dicsőség…

Méltass engem arra, hogy dicsérhesselek téged, legszentebb Szűzanya.
Adj nekem erőt a te ellenségeid ellen.

Könyörögjünk! Mindenható és irgalmas Isten, aki a legszentebb Szűz Máriában csodás módon örök segítséget rendeltél a keresztény nép védelmére: engedd meg kegyesen, hogy ez oltalom alatt megerősödve küzdjünk az életben és győzelmet arathassunk a gonosz ellenségen a halálban. A mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen.

kép 1

kép 2

KILENCNAPI ÁJTATOSSÁG A SEGÍTŐ SZŰZ MÁRIA TISZTELETÉRE bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva