Cikkek archívuma ebben a rovatban: Érdekes cikkek

Sietek mint mindig, és az autó navigációs rendszere finom női hangon mind gyakrabban figyelmeztet, hogy: “túl gyorsan mész!” Megsokallva a kioktatást, egyetlen mozdulattal – mely hatalmas nyugalommal tölt el – kikapcsoltam a készülék hangját. Csendben, a villódzó nyilakkal próbált vezetni a GPS, de siettemben vagy két kanyart később vettem be. Megszeppenve, az elveszettség érzésével hamar hangot adtam kis barátomnak, mely első szavaival nem duzzogva kioktatott, hanem a világ legtermészetesebb hangján csak annyit mondott: “újratervezés!”

Nézem az emberi értelem tenyérnyi gyümölcsét, az autóban villódzó kis készüléket mely képes figyelni az égben keringő szekrénnyi műholdra, hogy engem határozottan célba vezessen, hogy pontos időben elkezdhessem a messzi város templomában a szentmisét.  Csodálattal szemlélem az ember alkotta gépek alázatát, céltudatos pontosságát, kitartó figyelmét, azt a nyugodt, eredményes munkát mellyel szolgálnak mindenféle hiszti, duzzogás, fáradság nélkül bennünket.
 
Nekem is van egy csodálatos műholdam -a jó Isten, aki lelkiismeretem által hozzám is szól, vezet céltudatosan. Az élő hitünk hullámhosszán kapcsolatba léphetek vele, nála mindig zöld a lámpa.. Jósággal mondja, hogy most jobbra mosolyogj és légy kedves, aztán most balra figyelj mert ott tátong a bűn szakadéka. De ha az útszéli tarka virágoktól vonzva letérünk a helyes útról, Ő onnan fentről látva maréknyi porságunkból fakadó gyengeségünket, szelíd jósággal csak annyit mond: bűnbánat, azaz újratervezés.
 
Olyan jó tudni, hogy van mindannyiunknak egy csodálatos mennyei GPS-e. Merjük bekapcsolni!! Merjünk az élő hit útjára lépni!!  Nyugodtak lehetünk, mert nem lehet úgy eltévedni, hogy gondviselő vezetőm azonnal ne tudná megmutatni a következő helyes lépést! Mindig van tovább! Az öreg Nikodémusnak is az evangéliumban, Jézus kapásból felkínálta, hogy: újjá kell születni!! Isten mindig, bárhol is vagy, meg tudja mutatni az utat mely célba vezet, mely által elérheted a legbensőbb, csodás álmaid! Nem tudunk annyira eltévedni, hogy Istenünk megsértődjön ránk, vagy hogy ne tudna onnan is újratervezni mindent, és nem csak neked, nekem, hanem akár népünknek, vagy az egész emberiségnek! Ő nem kötekedik és kicsinyes dührohamokat sem kap, szeret bennünket mert gyermekei vagyunk, szeret és vezet szelíden, kitartó jósággal mindig mellettünk van!
Mi emberek alkottuk ezt a kis gépet mely ott villódzik az autónkban, a saját képünkre, hasonlatosságunkra alkottuk… és csodálatos, működik.
Hinnünk kell, hogy a bennünk lévő nagy mennyei GPS is működik! Általa egy új világ nyílhat előtted!!
                                                                                                                                                               Szeretettel
                                                                                                                                                           Csaba testvér

A Hit Éve 2012-2013

 

„Amikor az Emberfia eljön, vajon talál-e hitet a földön?” – kérdezi szomorúan Jézus, második eljövetelére utalva (Lk 18,8). Nem titok, hogy XVI. Benedek pápa elsősorban azért hirdette meg a Hit Évét, mert úgy találta, Európa a hit válságának idejét éli. Erről beszélt a minap honfitársai, német világi katolikusok előtt egyik útja során, melynek célja a Hit Évének népszerűsítése volt. Nyíltan kimondta: „az Egyház igazi válsága a nyugati világban – a hit válsága”. A hit kapuja, ez a Hit Évét meghirdető pápai üzenet címe. A rövid írás sok témát érint, de két kulcsszava az ismeret és a Biblia. XVI. Benedek már üzenete legelső mondatában határozottan, egyszerűen leszögezi, „e kapu küszöbén akkor lehet belépni, ha Isten szavát hirdetik, és ha a szív enged a kegyelem átformáló erejének”. Két feltétel, egyformán lényeges mindkettő, Isten szava, a Biblia mint forrás, és a készséges szellemi szív, személyiségünk mélyrétege, mely e szót befogadja. Az év egyik legfontosabb feladataként azt jelölte meg a Szentatya, hogy újra megismerjük hitünk tartalmát a Biblia és a Katolikus Egyház Katekizmusa alapján, mert elszomorító és nagyon aggasztó előjel a jövőre nézve az a tudatlanság, bizonytalanság, amely ma Isten, Krisztus és a hit dolgaival, meg a Szentírással kapcsolatban uralkodik, még a keresztények között is.

A nyugati világot sokféle, gazdasági, környezeti, szellemi, lelki, kulturális, erkölcsi válság sújtja, és nem lehet tagadni, hogy ez hatással van az egyházra, hiszen az egyház jelenleg e világban van. A babonák, félrevezetések, álmessiási tanok, keleti misztika, asztrológia, a számtalan csalárd megtévesztés, röviden: a hit dolgaiban való tudatlanság ma szemünk láttára szakít el tömegeket Krisztustól, egyháztól. Az a bizonyos evangéliumi só szemünk láttára veszíti el ízét, a lámpás világosságát, hitközöny járja át sokak szívét, lengi be a templomok légterét. A hit válsága, mondta egy Hit Évéről tartott vatikáni tanácskozáson Rino Fisichella bíboros, antropológiai válság is, az ember válsága. Alig 20 éve, a rendszerváltás környékén még joggal hittük, hogy a nem hívők szenvednek Isten hiányától. Mostanra odáig romlott a helyzet, folytatta a bíboros, hogy a hiány ugyan ma is megvan, hiszen az ember úgy lett teremtve, hogy keresse Istent, csakhogy sokan ma már nem érzékelik e hiányt magukban. A világ mai csinnadrattája közepette a szív, a fül, az értelem eltompult. Ma ezt a falat kell áttörnie az egyháznak, amivel százszor nehezebb dolga lesz, mint akár csak 20 évvel korábban volt.    

Igen, válság van. Ám a válság az egyház számára soha nem végzet vagy tragédia. Mert a vál-ság vál-asztást jelent, a válság olyan helyzet, amikor választani kell. A válság másik neve krízis; e görög eredetű szavunk is a választás igéjéből, a krinó-ból ered, mivel pont ez a dolog lényege. A válság: vízválasztó, választani kényszerít. Olyan idő, amikor tisztán elválik a jó és a rossz, amikor választani kell közöttük, és még lehet választani. Választani Isten, Krisztus, az élet, meg a gonosz, a halál erői között. „Íme, eléd tártam jót és rosszat, életet és halált, mondja Isten, „DE TE VÁLASZD AZ ÉLETET!” (MTörv 30,19) Ezt kérte az Úr hajdan a népétől, ezt kéri tőlünk is ma. A Hit Évének célja, hogy ezt mindenki felismerje, megszívlelje – és válasszon.

 

                                                                                                           Dér Katalin

 

 

Porta fidei

Rino Fisichella

válság

Válaszd az életet

 

 


Válasz képekben:

2012.  New Jersey,ahol Sandy hurrikán pusztított.
Leomlott a templom, csak ez a Szűzanya szobor maradt meg épen. 

A szobor “túlélte” a hurrikánt.

 

 

 2010. Haiti, ahol földrengés pusztított.

A feszület “túlélte”a földrengést.

 

2012. Hit éve: mi kiben vagy miben hiszünk????

 

Jézus

Mária

„Kint voltál te is halottak napján a temetőben? Óvatosan magadhoz szorítottad az ősz virágait, hogy össze ne törjék a tolongásban, aztán ott hajlongtál egy sír előtt. Ujjaid gereblyéjével lesimogattad róla a leveleket, és kigyomláltad a gazt, amely egyaránt nő élők között és holtak fölött. Aztán: megszépítetted kissé a halált, virágaiddal eltakarva a nyirkos földet. Majd kissé hátraléptél – kezed összekulcsoltad – és nézted, hogy szép-e? Elég szép-e? Bólintottál az ismerősöknek, és megnézted ölükben virágaikat. Aztán ő-rá gondoltál, amikor még élt… Milyen más is volt akkor! S míg ott álltál: mintha kicsit élt volna. Valahogy így volt? Rettenetes és édes adomány, hogy emlékezni tudunk. Ezért emlékeznünk – szabad. Az emlékezés nem bűn. A virág a síron sem válik “bűn”-né. A halottak-napi “zarándoklás” sem bűn. De az evangéliumi hívő ember számára kevés! Több is telhetne tőlünk. Mi történnék, ha a halottak napja után számunkra egy ÉLŐK NAPJA is következnék? ….

Szeretteim, akik úgy emlékeztek a halottakra, mintha élnének, emlékezzetek azokra is, akik még élnek; hogy TI éljetek! Hiszen mi már tudjuk, hogy a temető halottai nem “mintha élnének”, hanem: élnek! Vagy így, vagy úgy. De mindenképpen élnek. Mert az Élet erősebb, mint a halál. De amíg élnek, addig felkereshetők és megtalálhatók egy “élők napján” pár szál virággal: talán elhiszik, hogy van a mi szeretetünknél nagyobb Szeretet is – Aki elküldte értünk Egyszülött Fiát, hogy éljenek általa ők is. Ha így szeretett minket az Isten! Hogyan szeretett hát? Nem “mintha élt volna”, s “mintha meghalt volna” értünk. Hanem valóban és egészen értünk élt  és értünk halt meg – Fia, a Jézus Krisztus! Ezért szabad nekünk úgy emlékeznünk halottainkról, mint akik valóban és “egészen” élnek. És azért kell az élőkről úgy “emlékeznünk”, hogy – éljenek. …Szinte soha nem beszélünk a “gyász”-ról. A halálnak lényünk mély rétegeire gyakorolt hatásáról… Az igaziról azonban szólnunk kell. Arról az igaziról, amikor “meg kell a szívnek szakadnia”. Vannak jóakaratú és hívő keresztények, akik szégyennek mondják a sírnál a könnyet, és csak a bátor, diadalmas éneklést tartják méltónak Jézus követői számára. Aki ezt hittel teszi és teheti már, áldja érte a benne diadalmaskodó Élő Jézus Krisztust. De éppen az ilyen diadalmas hitű tanítvány tudja, hogy nem mindenkinek egyforma a hite. Hogy a könny nem szégyen! Hiszen Jézus is sírt Lázár fölött. Hogy nem illő a hősködés a koporsó mellett és nem jó dolog a fájdalom elnyomása sem.  Mert az elnyomott fájdalom valahol másutt buggyanhat ki, például testi betegség formájában. Nem hitetlenség az még, ha valaki megsiratja édesanyját vagy édesapját, gyermekét. Ha nem szégyen a könny egy pályaudvaron, ahová visszafelé is befutnak vonatok, miért lenne szégyen ott, ahol csak kifelé vezet az út ebből az életből? Hiszen “Boldogok a sírók, mert ők megvigasztaltatnak” (Mt 5,4). Inkább az a kérdés: tudunk-e vigasztalni és vigasztalódni – az Úrban?”

Forrás: Gyökössy Endre: Akarsz-e meggyógyulni hamis gyászból? (részlet)

 

Udvardy György, a Pécsi Egyházmegye püspökének gondolatai az új evangelizációról.

 

Személyes élményei és felismerései. Nagyon tanulságos és megfontolandó!!!

 

kép

Sokan kérdezgetik, hogy a nyomasztó demográfiai adatokról mi a véleményem?! Én is olvasom az okos, precíz kimutatásokat, hogy az elmúlt években itt is - ott is mennyivel fogyott a mi drága népünk, és hogy a statikák fényében mire számíthatunk. Természetesen én is ki tudom számolni, hogy ha havonta leesik 10 cserép a házamról, akkor mikor fog elfogyni az összes cserép és rám roskadni a ház. Az is logikus, és ki is lehet számolni, hogy ha jön nekem ezer méterről az autó ötvenessel, akkor hány másodperc múlva fog elütni... csak az nem logikus, hogy miért nem ugrok félre, miért nem igazítom meg a cserepeket az otthonomon, miért várjuk némán, passzívan a sorsunk beteljesedését?

Rózsafüzér Királynéja,
sajgó szívek gyógyítója
most hozzád imádkozunk -
Légy Fiadnál szószólónk!

Szentolvasó minden szeme
reményünknek igazgyöngye!
Te megértő vagy Szent Anyánk,
palástodat borítsd ránk!

Kölcsönözd hű lelkületed,
alázatod, szelídséged!
Szent Jegyesed küldjed el!
Jó Atyánkkal békíts meg!

Ámen

diófaSzeretettel,  nem csak kerttulajdonosoknak!

Egy idős néni áll a tavaszi zimankóban az út szélén, fején karton
kendő, kezében egy kisebb zsák és szelíden integet. Megálltam,
felvettem a nénit, és elkezdünk társalogni. Hamar kiderül, hogy dióbelet
visz a szentgyörgyi piacra. Kérdés nélkül elkezd mesélni: