Egyéb

Szent karácsony éjjel

Fölragyogott ránk a szent nap! Jöjjetek, nemzetek, és imádjátok az Urat,mert ma nagy fényesség szállt le a földre! Alleluja!

A karácsony titka Izajás jövendölésében már felhangzott: “Íme, a szűz fogan és fia születik, akit Emmánuelnek fognak hívni, ami annyit jelent, hogy velünk az Isten.” Kétezer esztendővel ezelőtt az Ige megtestesült Názáretben, és hogy Isten fia közénk, emberek közé szülessen, kellett a názáreti Szűz hite: hitt és igent mondott az angyali szóra, így lett választott Szűzből Isten anyja. Ezért, a Szűzanyához fohászkodva hány és hány ember ajkán hangzik fel Gábor arkangyal köszöntése:

“Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes!”

Francesco Albani: Angyali üdvözlet

Isten irántunk való végtelen szeretete nyilvánult meg abban is, hogy egyszülött Fia szegénységben, egy istállóban, barmok között lett emberré. Úgy jött el közénk, mint ártatlan kisgyermek. A betlehemi éjszakában csak Mária, József és az állatok voltak jelen születésénél. Csend volt, ragyogtak a csillagok, és egyszer csak megjelent a zene! Az angyalok, akiknek léte maga a zene, hangos szóval köszöntötték az isteni Gyermeket: Gloria in excelsis Deo! “A környéken pásztorok tanyáztak a szabad ég alatt, nyájukat őrizték az éjszakában. Egyszerre csak megállt előttük az Úr angyala… és így szólt hozzájuk: Ne féljetek! Ma megszületett a Megváltótok, az Úr Krisztus, Dávid városában.” (Lukács evangéliuma) Vajon él-e szívünkben a pásztorok hite? Hisszük-e, hogy a jászolban fekvő kisded az Isten fia, hogy ő az Emmánuel, a mindig velünk lévő Isten? Hisszük és tudjuk, hogy ezt a születést, hogy Isten közénk jött, ezt ünnepeljük ma, amikor felhangzik ajkunkon az ének: “Mennyből az angyal, lejött hozzátok, pásztorok, pásztorok…!” Menjünk mi is Betlehembe és boruljunk le a jászol előtt!

Abraham Hondius: Angyalok híradása a pásztoroknak

A pásztorok el is indultak Betlehembe, megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő Kisdedet. Józsefet hite megtartotta Mária mellett, és mivel hitt, a Kisded, az emberek közé született Istengyermek szerető családban nevelkedett. A mennyei fényben tündöklő jászolban fekvő Kisjézust hódolattal imádják a pásztorok, féltő szeretettel becézi édesanyja, és a háttérben ott van a gondoskodó oltalmat jelentő “családfő”, József. Nemcsak a Kisded iránt érzett szeretet köti őket össze, hanem a kételkedés nélkül való hit. Ők valamennyien hittek, és ezért hajolhattak a jászol fölé, hogy megfürdessék arcukat az őket kitárt karokkal váró Istengyermek, az Emmánuel szeretetében. Ez a karácsony misztériuma.

Murillo: Pásztorok imádása

Fel, nagy örömre, ma született, aki után a föld epedett,

Mária karján égi a lény, isteni Kisded Szűznek ölén,

Egyszerű pásztor, jöjj közelebb, nézd a te édes Istenedet.

(Gárdonyi Géza)

Kegyelemmel teljes, áldott karácsonyi ünnepet kívánunk minden kedves rákoscsabai hívünknek!

(Hajnal Piroska)

 Botticelli: Krisztus születése

 

Egy hozzászólás