Egyéb

Tu es sacerdos

„Hivatásomról szólni gyönyörűség. Azért szólok róla szívesen, mert sokszor szembesültem a címben megfogalmazott kérdéssel, és sokszor magam is végiggondoltam a rá adandó választ. Amikor már szemináriumban voltam, elöljáróink is sürgették, vizsgáljuk meg, mennyire tiszta a szándék, amely a papi hivatásra indít. Felismerem-e benne az Isten hívását? …Az én hivatásom nem… látványos. Szívesen dicsekednék, hogy a miniszteri bársonyszéket cseréltem fel a papi stólával, de ez nem igaz.  Bár hivatásom felől semmi kétségem nincs. Ha nem tévedek, olyan hét-nyolc éves lehettem, amikor teljes határozottsággal kijelentettem, hogy pap akarok lenni.”

Visszaemlékezéseiben így idézi fel a mai napon papi szolgálatának hatvanadik évfordulóját ünneplő József atya hivatásának kezdeteit. Néhány sorral alább a fiatal pap ezekkel a szavakkal válaszol a hitetlenkedő tanácstitkár kérdésére („Mondja, hogyan lett maga pap?”): „Nézze, – ez ilyen egyszerű -, hívott az Isten, és én mentem!”

Dr. Mandula József papi szolgálatának főbb állomáshelyei: 1954. 06. 20-án szentelték pappá Vácott. A budapesti Hittudományi Egyetememen 1960-ban doktorált teológiából. Lelkipásztori állomáshelyei voltak: 1955: Bp.-Újpest-Megyer; 1955-1956: Pécel; 1956-1957: Cegléd-Újplébánia; 1957: Cegléd-Óplébánia; 1959-1966: Szentes-Jézus Szíve plébánia; Szentes-Szent Anna plébánia; 1966-1969: Fóti Szeplőtelen Fogantatás plébánia, 1969-1970: Bp.-Rákospalota főplébánia; 1970-1971: Szente plébánia; 1971-1975: Hernád, 1975-1990: Újszász, 1990-2005: Budapest-Rákoscsaba, Nepomuki Szent János Főplébánia.

Rákoscsabai plébánosi éveinek főbb eseményei: A rossz állapotban lévő templom felújítási munkálatai Dr. Mandula József plébánossága alatt fejeződtek be. A felújítási munkálatok első szakaszában (1987) önerőből megújították a templom tetőszerkezetét. A toronykereszt felújításakor előkerült az előd, Lokaicsek Károly által két részletben (1932, 1944) megírt emlékeztető, amely mellé Mandula József új iratot csatolt és visszahelyezett a toronykeresztbe. A memorandum tanúsága szerint 1996-ban a hívek száma 7-8000 fő Rákoscsabán. 1993-tól plébániánk az Esztergom-Budapesti Főegyházmegyéhez rendeltetett (a városhatárt figyelembe véve). 1997. május 11-én, a templombúcsú ünnepén Dr. Paskai László bíboros, esztergomi érsek áldotta meg a megújult templomot. Az 1996-ban újra birtokba vett Katolikus Kör 1997-ben írattatott át az egyházközség nevére. Szeptember 25-én az internált lengyel katonák emlékére állított kis emlékművet szentelt meg a plébános a Katolikus Kör udvarában. 2000-ben került sor a templom orgonájának felújítására. 2002-ben a visszakapott kántortelken autóparkoló létesült. Elkezdődött a romos állapotban lévő Katolikus Kör épületének külső és belső felújítása. 2004-ben elkészült mindkét gyóntatószék belső kárpitozása. 2004. május 1.-én családáldás volt templomunkban, melyen 53 családot (170 gyermekkel) áldott meg a plébános, aki a Historia Domusban így ír erről a valóban lélekemelő eseményről: „Lelkipásztori életem egyik csúcspontját látom benne.”

100_5395

 Talán az utolsó mondat az, amely leginkább megdobogtatja a rákoscsabai hívek szívét – noha hálatelt szívvel emlékezünk meg mindig arról fáradhatatlan buzgalomról és óriási munkáról, amellyel József atya, folytatva elődje, Somlai József templom felújító tevékenységét szeretett templomunkat felújíttatta, személyes részvételével is buzdítva a híveket a tevékeny részvételre. Az oltárkép és az Immaculata-kép újraaranyozott rokokó kerete, a restaurált freskók és secco, a felújított gyóntatószékek – Mandula atya plébánosi évei alatt készültek el.

A vele való személyes kapcsolat, atyai gondoskodása híveiről, a jó pásztor lehajlása olykor el-eltévedő juhaihoz, megértő, vigaszt nyújtó szeretete az idősek és betegek iránt, szeretetteljes, biztató szavai a ministránsokhoz, aminek köszönhetően a ministráns csapat taglétszáma jelenleg is 30 fölött van. A  ½ 9-es diákmisék! Hány és hány gyermek (és szüleik) hallgatták lenyűgözve a gyermekeknek (és a felnőtteknek!!!) szóló homíliákat, hányan és hányan vettük le a polcról a József atya által sokat idézett Móra Ferenc, Gárdonyi Géza, Mécs László vagy éppen Oscar Wilde (A boldog herceg) műveit! A „félkilencesen” felnőtt gyermekek erkölcsi vezérelve ez: „Isten, haza, család!” Ezek a gyerekek ma már felnőttek vagy éppen a felnőttség első szárnypróbálgatásainál tartanak, vannak közöttük, akik családapákká/családanyákká „komolyodtak”. Öröm tölti el szívünket, hogy itt vannak velünk, hozzák gyermekeiket ministrálni – „jó mag az Isten igéje”. Reményt adnak József atya szavai az Istent keresőknek is, mert úgy gondolja, vannak hívők és kevésbé hívők. „Hitetlent nem hiszek!” Fülünkbe cseng egy másik mondat, József atya személyes hitvallása: „Legfőbb vágyam, ezért lettem pap, hogy mindenki (talán gyarló közreműködésem által is) közelebb jusson végső céljukhoz, Istenhez.”

 

100_2798Isten áldása kísérje papi további papi szolgálatán, és a Szűzanya oltalmazza életének minden napján!

 

SZENTMISÉN ÉS A KATOLIKUS KÖRBEN KÉSZÜLT FOTÓK MEGTEKINTHETŐK ERRE A LINKRE KATTINTVA

SZENTMISE FELVÉTELE MEGNÉZHETŐ ERRE A LINKRE KATTINTVA

Hajnal Piroska

Fotók:

Réthelyi Levente

Videó:

Kiss Zoltán

2 hozzászólás