Cikkek archívuma ebben a rovatban: Egyéb

Egy óra túl rövid. Egy év túl hosszú. Egy nap az az idő, az élet falatnyi része, amit Isten egyszerre ránk bíz, hogy gazdálkodjunk vele.

Nyolcvannégyezer szívdobbanás.ido_1.jpg

Ezernégyszáznegyven perc.

A föld egyszer körbe fordul a tengelye körül.

Egy napfelkelte és egy naplemente.

Egy vadonatúj, érintetlen, kiaknázatlan, nem használt nap! Huszonnégy órányi felfedezésre, felhasználásra váró ajándék. Ámde, ne feledkezz meg a következőkről:

A tegnap fölött már nem rendelkezel. Elillant, miközben aludtál. Nem tudod megváltoztatni, jobbá tenni. A homokórában nem pereg lentről fölfelé a homok. Az óra mutatója nem jár visszafelé. A naptárt balról-jobbra és nem fordítva olvassuk. A tegnap már nem a tiéd.

A holnap fölött még nem rendelkezel. Hacsak nem tudod felgyorsítani a földet, hogy gyorsabban kerülje meg a napot, vagy rávenni a napot, hogy kétszer keljen fel, mielőtt lenyugszik. Nem tudod elkölteni a pénzt, amit holnap kapsz meg. Nem tudod megünnepelni a holnap eredményeit, vagy megoldani a holnap rejtélyeit. A holnap még nem a tiéd.

Csak a mai nap fölött rendelkezel. A ma a tiéd. Ez az a nap, amit az Úr rendelt. Élj benne, élj vele. Ne nehezítsd meg a a mai napot a tegnap megbánásával, vagy a holnap bajaival. Adj a mai napnak egy esélyt. De hogyan? Íme a javaslatom: konzultálj Jézussal. Az “Öregkorú” tud valamit a napjainkról (Dániel 7,22). Jézus nem gyakran használja a “nap” kifejezést az Újszövetségben. Viszont az a néhány alkalom, amikor így tesz, útmutatóul szolgálhat számunkra, hogy jobbá tegyük a napot.

Itasd át a napodat az Ő kegyelmével.

„Jézus így felelt neki: „Mondom neked, még ma velem leszel a Paradicsomban.”  (Lk 23,3)

Bízd a napodat az Ő gondoskodására.

„A mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma!” (Lukács 11,3)

Fogadd el az Ő vezetését a napodra.

„Aki engem akar követni, az tagadja meg önmagát, naponta vegye fel és vigye a keresztjét, úgy kövessen.” (Lukács 9,23)  „Jöjjetek közel hozzám mind, akik belefáradtatok súlyos terheitek cipelésébe! Nálam megnyugvást találtok. Azt az igát vegyétek fel, amelyet én adok rátok, s tanuljátok meg tőlem, hogy én szívből szelíd és alázatos vagyok —, akkor meg fogtok nyugodni. Mert az iga, amelyet én teszek rátok, nem nehéz! A teher, amelyet én helyezek a vállaitokra, könnyű.” (Máté 11,28-30)

 

Ezt a napot az Úr adta, ujjongjunk és vigadjunk rajta! Nyújts, ó Uram, segítséget, adj, ó Uram, jó sikert!

(Zsoltárok 118,24-25)

Max Lucado

kép

kép 1

kép 2

kép3

Templomunk 275. évfordulója alkalmából szeptember utolsó vasárnapján, szeptember 26-án  rákoscsabai keresztény hangszeres gyerekek produkcióiból hallhattunk egy szép hangversenyt. A hangversenyen hangszeres és énekes előadásokat hallhattunk egyházi és világi szerzők műveiből.

Köszönjük a résztvevőknek a produkciókat, amelyekkel megörvendeztettek minket. Zongorán kísérte a gyermekeket  Balogh Lázár orgonaművész, karmester. Művészeti vezető Tóthné Mózer Annamária a Rotunda Énekegyüttes és Harmónia Nőikar alapító karnagya volt.

Végül az élmények felidézését az itt elérhető fényképekkel szeretnénk segíteni.

Konzcsalad2015Mai világban sok minden megváltozott. Közhelynek tűnik, de a férfi és női szerepek megváltozása komoly hatással van családjaink életére. Mire kell figyelnünk, miket kell figyelembe vennünk? Ezekben segít eligazodni Miklya Luzsányi Mónika 5 gyermekes családanya, írónő.    

2017.május 21-én plébániánk fiataljai veszik fel a bérmálás szentségét.

Ez a szentség – más néven konfirmáció, vagyis megerősítés – folytatása a keresztségnek, amelyhez szorosan kapcsolódik. Ez a két szentség az Eucharisztiával együtt egyetlen üdvözítő eseményt képez: ezek a keresztény beavatás szentségei, amelyek révén a meghalt és feltámadt Jézus Krisztusban új teremtményekké és az egyház tagjaivá válunk.

A bérmálás szentsége a megkenést jelzi és fejezi ki. Valóban, a szent krizma, a szent olaj révén a Szentlélek erejében még inkább hasonulunk Jézus Krisztushoz, aki az egyedüli valóban felkent, a Messiás, Isten Szentje. A „konfirmáció” szó arra emlékeztet, hogy ez a szentség növeli a keresztségben kapott kegyelmet: erősebben egyesít Krisztussal, tökéletesebbé teszi kapcsolatunkat az egyházzal; megadja nekünk a Szentlélek sajátos erejét, hogy Krisztus igazi tanúiként terjesszük és védelmezzük a hitet, bátran megvalljuk Krisztus nevét és soha többé ne érezzünk szégyent a kereszt miatt.

Az apostolok Urunk mennybemenetele és pünkösd közötti kilenc napon át imádkoztak a Szentlélek eljöveteléért. Erre emlékezve, mi is imakilenceddel készülünk a nagy ünnepre. Kérjük, 9 napon át imádkozd ezen imát bérmálásra készülőinkkel:

Minden kérés után mondjuk: Légy magasztalva és dicsőítve.

 1. Szentlélek Úr Isten, jóra való sugallatod előzze meg tetteinket és kísérje azokat a Te segítséged kegyelme, hogy minden munkálkodásunk Veled kezdődjék.
 2. Szentlélek Úr Isten, szállj le fenséged trónjáról és készíts helyet a Te szolgád szívében.
 3. Szentlélek Úr Isten, akit az Atya és a Fiú tisztel, segíts állandóan az Isten jelenlétében élnem.
 4. Szentlélek Úr Isten, akit az Atya és Fiú tisztel, taníts meg az Atya Isten akarata szerint élnem.
 5. Szentlélek Úr Isten, aki az Isten Fia szívében székelsz, taníts meg megismerni és szeretni Téged.
 6. Szentlélek Úr Isten, aki az Atya dicsőségéről gondoskodik, taníts meg Isten bizalmában odaadóan élnem.
 7. Szentlélek Úr Isten, a tűznyelvek jele, gyújtsd szívemben a szeretet lángját.
 8. Szentlélek Úr Isten, titkos fehér galamb, taníts meg szeretni a Szentírást.
 9. Szentlélek Úr Isten, akinek se arca, se neve nincsen, taníts meg helyesen imádkozni.
 10. Szentlélek Úr Isten, aki a próféták ajkával szólsz, taníts meg nyugodtan, kiegyensúlyozottan élni.
 11. Szentlélek Úr Isten, szeretet lángoló tűzhelye, taníts meg okosan és türelmesen élni.
 12. Szentlélek Úr Isten, minden mennyei és földi javak birtoklója, taníts meg szerényen és alázatosan élni.
 13. Szentlélek Úr Isten, kinek kincsei mérhetetlenek, taníts meg megérteni a szenvedés értékét.
 14. Szentlélek Úr Isten, kinek kincsei megbecsülhetetlenek, taníts meg helyesen kihasználni a drága időt.
 15. Szentlélek Úr Isten, meg nem szűnő szeretet, oltalmazz a gőgtől és a szeretetlenségtől.
 16. Szentlélek Úr Isten, taníts meg ellenállni a haszontalan gondolatoknak és a felesleges képzelődéseknek.
 17. Szentlélek Úr Isten, a kegyelmek osztogatója, taníts meg mellőzni a felesleges beszédet és tevékenységet.
 18. Szentlélek Úr Isten, akinek teljességéből mindannyian merítettünk, taníts meg hallgatni és a kellő időben szólni.
 19. Szentlélek Úr Isten, örök szeretet, taníts meg jó példát mutatni másoknak.
 20. Szentlélek Úr Isten, végtelen jóság, adj kitartást a jóban.
 21. Szentlélek Úr Isten, édes tanító, taníts meg helyesen bánni az emberekkel.
 22. Szentlélek Úr Isten, lelkek kedves tanítója, taníts meg, hogy ne ítélkezzem senki felett, és a sérelmeket ne emlegessem.
 23. Szentlélek Úr Isten, fény mely a lelkeket boldoggá teszi, taníts meg meglátni mások szükségleteit, és a jócselekedeteket nem elhanyagolni.
 24. Szentlélek Úr Isten, nyomorultak atyja, add megismernem saját hibáimat.
 25. Szentlélek Úr Isten, aki csodákat művelsz a lelkekben, vezess éberséggel a tökéletességre.
 26. Szentlélek Úr Isten, aki ismeri a világegyetem jövőjét, segíts megszabadulni a sátán és a test rabszolgaságából.
 27. Szentlélek Úr Isten, aki előtt nincs titok, segíts elmenekülnöm a sátán ármányai elől.
 28. Szentlélek Úr Isten, aki ismeri az én jövőmet, a Te védelmed alá helyezem magamat, családomat, testvéreimet, barátaimat, jótevőimet és minden embert az egész világon.
 29. Szentlélek Úr Isten, taníts Isten dicséretére és dicsőségére, az emberiség üdvösségére és Szűz Mária örömére élni, hogy mint gyümölcsöző hasznos szolga, jó halállal haljak meg.
 30. Szentlélek Úr Isten, légy lelkem lelke, siess kegyelmeddel segítségemre. Segíts, hogy mindenben Reád hagyatkozzam, nevedben dolgozzak és Veled imádkozzak. Amen.

forrás 1.

forrás 2.

Henri Boulad egy életének 84. esztendejében járó, eredetileg szíriai származású, jezsuita szerzetes. Felekezete szerint görög katolikus, tehát Rómához tartozó, de bizánci rítusú keresztény.

Muzulmán környezetben élő keresztény kisebbség tagjaként Pascal, Teilhard de Chardin és Simone Weil tanítványának vallja magát. Családja szíriai, nagyapja, az interjúban is említett Szelim, még az 1860-as keresztényüldözés elől menekült Damaszkuszból Alexandriába és később ott is telepedett le. Boulad édesapja révén tehát szír-, míg édesanyja révén olasz származású, anyanyelve a francia. Már kamaszkorában pap szeretett volna lenni és 19 évesen be is lépett a jezsuita rendbe, 1963-ban Bejrútban szentelték pappá. Közel két évtizeden keresztül folytatta tanulmányait, filozófiából, teológiából, pszichológiából és pedagógiából is diplomázott, összesen három doktorátust szerzett. Ezt követően, Egyiptomba visszatérve 1967-től a kairói és alexandriai tanulmányi és nevelői központok tagja, tanára, majd vezetője. Nagyszabású tervet valósított meg a leprások felkarolására, melybe fiatal keresztény és mohamedán egyetemi hallgatók százait kapcsolta be. A 70-es évek végén az Egyiptomban működő szerzetesek elöljárói tanácsának elnökeként, Kalkuttai Teréz anyával egyetértésben szervezte meg az egyiptomi Caritast. 1983-tól Szudánban menekülttáborok szervezésével segítette az ottani népirtás elszenvedőit, illetve az ott, akkoriban még valós jelenségként létező rabszolgaság felszámolásáért küzdött. Abszolút önfeláldozó életéért megkapta a francia érdemrend tiszti keresztjét. 1991-től az észak-afrikai és keleti országokért felelős Caritas elnöke, továbbá alelnöke a római Caritas központnak. Számtalan előadást tartott Európában is, beszédei rádiókban is hallhatóak voltak. Számos műve megjelent magyar nyelven is. 2004 óta a kairói jezsuita kollégium vezetője.
Az idős jezsuita szerzetes szerint az iszlám és a muzulmánok közé nem szabad egyenlőségjelet tenni! Henri Boulad kiemelte, hogy a toleranciának is van egy bizonyos küszöbe, és bár szerinte az emberiség katasztrófa felé halad, mivel keresztény, így optimistának kell lennie a jövőt illetően.
Az interjút Kocsis Éva készítette  a Kossuth Rádió 180 perc műsorában.
– Egyre feszültebb a helyzet a Közel-Keleten, a családja szíriai, mit gondol, mi az a lépés, vagy döntés, amivel ezt a helyzetet meg lehetne oldani?
– Igen, ahogy mondta a családom szíriai származású, de már Szent Pál ideje óta Egyiptomban élünk. Van is egy kis keresztény negyed, ahol az egyik utcát Boulad utcának hívják. 1860-ban a muzulmánok lemészároltak tízezer keresztényt 10 nap alatt.
A nagyapám, Szelim és családja megmenekült egy nyitott lelkű muzulmán férfinak köszönhetően.
Vagyis kétféle iszlám létezik, és ez mára is igaz.
Van az irányítani akaró, erőszakos, és van a liberális, nyitott, toleráns iszlám.
Ez a kettősség Mohamed óta létezik, és a Koránban is jelen van. A két irányzat között pedig teljes az ellentmondás.
Az első a nyitottságra, a második a térítésre és mészárlásra fókuszál. Arra már a 9-10-ik században rájöttek a muzulmánok, hogy választani kell a kettő közül, és a másodikat, az erőszakos iszlámot választották. Bár a történelemben sokan voltak, akik sürgették a toleranciához és nyitottsághoz való visszatérést.
Ilyen volt például Abbasid bagdadi kalifa, vagy Al-Mamún kalifa. Aztán az 1928-ban alapított Muzulmán Testvériség az élre tört, a céljuk a kalifátus visszaállítása volt. Létrejöttük tulajdonképpen egy űrt pótolt, hiszen négy évvel megalakulásuk előtt Kemal Atatürk megszüntette a muzulmán világ egységét jelképező isztambuli Oszmán Kalifátust.
Képzeljük csak el ezt az űrt, ez olyan volt, mintha azt mondanák, hogy többé nincs pápa Rómában.

– Tulajdonképpen egy űrt pótol mindaz, ami jelenleg zajlik a Közel-Keleten?

– Ezért volt fontos ez a történelmi visszatekintés. Ez a kettősség megmaradt, ami nem az iszlám, az az iszlám ellensége. Nem véletlen, hogy a Muzulmán Testvériség jelképe a két kard keresztben. Ugyanez van Szaúd-Arábia címerében is.

– Az iszlám világban az Iszlám Állam terrorszervezet hol helyezkedik el?

– A radikalizmus teljesen megfelel az iszlám vallás hagyományainak.
A legfőbb próféta, Mohamed, sokszor maga is részt vett azokban a karaván fosztogatásokban, amelyeket híveinek is megengedett, vagy például árulás miatt lemészárolt 600 zsidót.
Tehát, amikor az iszlám világ azt mondja, hogy Mohamed a példa, akkor a minta a radikalizmus, a terrorizmus is. De amikor én ezt kimondom, akkor iszlamofóbnak neveznek, holott ez történelmi tény.

– Nem azért mondják, hogy Ön iszlamofób, mert vannak olyan iszlám hívők, akik ellenzik az erőszakot, ellenzik a terrorizmust?

– Különbséget kell tenni az iszlám és a muzulmánok között.
A muzulmánok nagy többsége kedves, szimpatikus ember. Békeszeretőek, akik az együttélésre törekszenek. Azonban egy őket irányító kisebbség nem az. Egyiptomban volt olyan, akit azért akasztottak fel nyilvánosan, mert a liberális, nyitott irányt támogatta. A történelem során sokszor próbálkoztak azzal, hogy az iszlámot toleránssá tegyék. Az iszlámnak több nagyon nyitott gondolkodója is van, akik a hitet és az értelmet akarták egyensúlyba hozni.
Mindig elítélték őket. Tíz évszázadon keresztül. De mindig voltak olyanok, akik ellenezték a radikalizmust.

– Akkor viszont a modern kor egyik nagy kérdése, hogy hogyan lehet a radikális iszlamizmus ellen, a terrorizmus ellen küzdeni. Lehet-e például fegyverrel?

– Sajnos a nyugat az iszlamizmus cinkosa. Gentleman’s agreemnent az elv – vagyis politikai, gazdasági és stratégiai okokból a nyugat úgymond flörtöl az iszlamizmussal.
Azt mondják – és hajlamos vagyok elhinni, – hogy Amerika korábban együttműködött az ISIS-szel. Ez a helyzet eszköz lenne az amerikaiak és a pénzvilág számára, hogy rátegye a kezét erre az olajban gazdag területre.

– Tehát Ön szerint a terrorizmus elleni harc az olajért, az ásványkincsekért folytatott harc?

– Igen, úgy gondolom, hogy ez egy olyan összefonódás, amelyben mindenki megtalálja a számításait. Szerintem van egy láthatatlan, manipuláló kéz a háttérben: gondoljon csak Szaddam Husszein, vagy Kadhafi bukására, a Bassar el Asszad elleni harcra, vagy Murszi egyiptomi hatalomra jutására, vagy mindarra, ami Jemenben történik, mindez azt szolgálja, hogy destabilizálja a térséget.

– Gondolom, hogy azzal egyetért, hogy az ellen mégiscsak tenni kell valamit, hogy keresztények ezreit végezzék ki.

– Nyilvánvalóan. De sajnos még a katolikus egyház sem nagyon hajlandó szembenézni a dolgokkal. A párbeszéd jegyében nem hajlandó világosan látni, és az igazságot kimondani.
A nyugat a tolerancia jegyében megnyitja a kapuit az intolerancia előtt.
Van egy francia város, Roubaix, ahol például a katolikus iskolákba már szinte csak muzulmán tanulók vannak. Személyesen jártam ott, az iskolatitkártól tudom.

– A Charlie Hebdo tragédia hogyan lett volna megelőzhető?

– Ez 12 ember halála. Szíriában negyedmillióan haltak meg.
Miért koncentrálunk csak a 12 emberre?
Mert Párizsban ölték meg őket.
És közben a világ tétlenül nézi azt, ami a Közel-keleten zajlik. Csak nagyon kevesen nyújtottak segítséget.

– A másik ezzel összefüggő probléma a bevándorlás kérdése.
Azt mondja a magyar miniszterelnök, hogy a bajban lévő embereket meg kell menteni, de akik kihasználják ezt a szolidaritást, azokat nem lehet beengedi Európába.
Mi a jó megoldás?

– Érdekes, hogy az integrációval nem volt minden bevándorlónak gondja. Hogy van az, hogy szinte csak az iszlám az, amelyik nem képes az integrációra?
És ki is mondják: nem akarunk integrálódni, hanem mi fogunk titeket integrálni.
És ehhez a terv a következő: az első a bevándorlás, amely tudatosan tervezett.
A másik a gyermekszülés.
Mondják is, hogy „asszonyaink méhén keresztül fogjuk meghódítani Európát”.
És tessék: az európaiaknak 1-2 gyereke van, a muzulmánoknak 5-10.
Néhány éven belül a demográfiai egyensúly megbillen.
Ez matematika. És a harmadik, a megtérés.
A nyugat elvesztette vallásai gyökereit és morális tartását.
Emiatt az iszlám – főleg a fiataloknak – igazodási ponttá vált, amit a nyugat már nem tud megadni.
És mindaz, amit balliberálisnak nevezünk az ebbe az irányba mutat.
Ilyenkor persze rögtön mondják, óóó, akkor te jobboldali vagy? Nem, én nem vagyok semmi pártján.
Én az igazság pártján állok, Jézus pedig azt mondja, az igazság szabaddá tesz. Európa, a nyugat már nem szabad.
Sem politikailag, sem erkölcsileg nem szabad már.
Engem nyugtalanít Európa céltalansága. Már nem hiszünk semmiben sem.
Hogy mit tegyünk?
Elég bátornak kell lenni az igazságot kimondani. Akár azon az áron is, hogy elvágják a torkunkat.
Az egyik esély ma az internet. A twiter, facebook, amely elindította Egyiptomban is a forradalmat.
Európának pedig vissza kell nyernie az erkölcsiségét és a hitét, amit a második világháború után elvesztett.
Ez az első és legfontosabb feladat.
Napóleon élete vége felé azt mondta: „két erő vetélkedik a világon: a kard és a lélek. A kettő közül a lélek az erősebb.”
Ha egy olyan ember mint Napóleon, aki egész életében háborúzott ezt mondja, akkor az jelent valamit. A valódi erő, ami a világot irányítja az a lélek.

– Akkor egyetért a bevándorlás szigorításával?

– Nagyon helyes, ha segítjük az embereket. De van, amit úgy nevezünk, hogy a „tolerancia küszöbe”.
Ez azt jelenti, hogyha valakit találok az utcán és hazaviszem, enni adok neki, szobával kínálom, igyekszem a problémáit megoldani.
De egyszer csak azt mondja nekem: „de nekem nem egy, hanem két szoba kell. Aztán három. És ne délben legyen ebéd, hanem 3 órakor.”
Amikor az akarja megszabni a törvényt, akit befogadtam, akkor elküldöm az otthonomból. Jézus azt mondta, „legyetek szelídek, mint a galamb, és okosak, mint a kígyó”.
Európa most békés, mint a galamb, de elfelejtette a másik utat.
A nyitottság, a tolerancia, az emberi jogok nevében eladjuk a házainkat, eladjuk az országunkat, eladjuk a kultúránkat és eladjuk az identitásunkat.
Nagyon sokan figyelmeztetik Európát, de nem akarja meghallani.
Amikor majd megérti, késő lesz. És ez nagyon hamar elkövetkezik.
Európa fővárosában, Brüsszelben a leggyakoribb név, amit a gyerekeknek adnak a Mohamed. Brüsszel 40 százaléka muzulmán.

– Optimista a jövőt illetően?

– Ha nem lennék optimista, nem lennék keresztény.
Az optimizmusomat úgy hívják, hogy reménység.
Emberi szempontból katasztrófa felé haladunk.
De hiszek a lélekben, hiszek a történelem irányában.

Henri Boulad

kép

„A kivándorlás joga előtt létezik a jog a helyben maradáshoz” – tolmácsolja a pápák álláspontját Dr.Papp Miklós görögkatolikus lelkész. A budapesti Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola erkölcsteológia tanszékének vezetőjével a menekültügy morális kérdéseit taglaltuk.

– Napjainkban sokakat a keresztény szeretet parancsa a menekültek mérlegelés nélküli befogadására hívna, racionális énünk viszont megfontoltságra int. Milyen szempontok segíthetnek a helyes mérlegelésben?...

„Jelenlét nélkül nincs szeretet. Ha nem vagyok jelen, akkor az nem valódi szeretet.
A személyes figyelem adja meg azt a személyességet, melyet az ember igazán az Istennel való közösségből tud megtanulni.”- mondja Sajgó Szabolcs jezsuita atya

Mi a hasonlóság a házasság és a zarándoklat között? Milyen titkokat rejt a szerzetesség? Kik a Szentjánosbogarak?

Nézd meg a videót és ismerd meg Sajgó Szabolcs jezsuita atya válaszait!

  mapa online

Templomunk 275. évfordulója alkalmából ebben az évben több koncertet is szervezünk. Szeptember utolsó vasárnapján, szeptember 26-án 17h-kor rákoscsabai keresztény hangszeres gyerekek produkcióiból állítunk össze egy hangversenyt. Örömmel vennénk, ha jelentkeznél, és egy zongorakíséretes darabbal részt vennél ezen a zenei eseményen.

 

Kérlek ennek szervezéséhez add meg a következő adatokat:

 

Neved:…………………………………………………………………………………………………………..

Születési dátumod:…………………………………………………………………………………………………………….

Hangszered:………………………………………………………………………………………………………

Hangszeres osztályod:…………………………………………………………………………………………..

Zenetanárod (felkészítő tanárod) neve:…………………………………………………………………………

A választott darab címe:……………………………………………………………………………………………………….

A választott darab zeneszerzője:……………………………………………………………………………………………….

 

Nagyon fontos, hogy a választott darabod zongorakíséretét az adatlappal együtt küldd vissza szeptember 10-ig. (A kottán mindenképp tüntesd fel a neved!) .

Szeptember 19-én szombaton, délelőtt 9 és 11 óra között tartunk egy főpróbát, az ezen való jelenlét feltétele a koncerten való muzsikálásnak.

A jelentkezési lapot és a kottát odaadhatod:

-Dudásné Fekete Imeldának (06 30 366 2634)

-Tóthné Mózer Annamáriának (06 30 260 3001)

 

Bármilyen kérdésed van, keress meg bátran!

Minden jót!

Annamari és Imelda

kép