1. Kezdjük el az ünnepet előző este. Ez ősi keresztény szokás (vesperás, vigília). Készítsük ki a másnapi, ünnepi ruhákat. Ez a gyerekekre különösen is hatással van. Zene, olvasás, játék, vidámság, a szokottnál kissé ünnepélyesebb vacsora jellemezze a szombatot.
2. Vasárnapra tegyünk félre minden kenyérkereső, pénzgyarapító munkát. A testi-lelki felüdülés legyen a cél.
3. A szentmise legyen a nap központi cselekménye.
4. Forduljunk e napon mások felé. Szerezzünk másoknak örömet, adjunk tovább valamit lelki derünkből.
5. Zsidó közmondás: ,,Bűn, ha valaki ünnepnapon szomorú”. Örüljünk mindennek, aminek örülhetünk, igyekezzünk másoknak vigasztalást nyújtani, ha van beteg ismerősünk, látogassuk meg.
6. Tartóztassuk meg magunkat az epés kritikától. A vasárnap a ,,pozitívumok napja” legyen, amikor csak a jó és a szép felé akarunk nyitottak lenni.
7. Keressük az emberi közösséget, ne húzódjunk vissza magányunkba. Baráti vagy rokoni körben közös asztal, közös kirándulás, igényes szórakozás – ennek is ideje a vasárnap.
8. De legyen időnk a csendes imára is. A meditáció a lélek vonzódása a ,,központ” felé. Biztosítsuk a lélek meghitt, ünnepi találkozását Istennel. Az ájtatosságok halmozása azonban nem szerencsés, sokkal többet ér, amit másokén teszünk.
9. A házaspárok kettesben sétáljanak egy nagyot. Beszélgessék át a hetet, figyelmesen hallgassák meg egymást, és határozzák meg az elkövetkező hét célkitűzéseit.
10. Mi oltja ki az ünnep meghitt, békés hangulatát? Minden hajsza és minden agyon-jóllakás, ami nemcsak az evés-ivásra vonatkozik, de minden léha szórakozásra is.

forrás

kép

 

 

 

Egy ember, aki egy vasárnap reggel a templomba igyekezett, nagyon meg volt lepve, mikor az ördögöt a templomajtó közelében találta.
– Mit csinálsz te itt? – kérdezte meglepetéssel.
– Éppen úgy megyek a templomba, mint ti – felelte a sátán. – Hiszen az emberek azért járnak oda, hogy ellenem imádkozzanak és prédikáljanak, ki védelmezne hát engem, ha magam nem lennék ott?
– És hogyan védelmezed magadat? – kérdezte erre a templombajáró.

Ó, erre a célra van nekem ezerféle eszközöm is! Először is tehát jókor ellátogatok azokhoz a családokhoz, amelyek templomba akarnak menni és igyekszem ellentétet szítani a férj és a feleség között; úgy indítom fel a férjet, hogy fölbosszankodjék a kemény gallér miatt, amelyiken nem akar keresztül menni a gomb és így annak a feje lepattan. Ezáltal elveszti jókedvét; a feleség pedig elveszti a jóhangulatát azért, mert valamelyik fiókban hiába keresi a kesztyűjét.
– Ilyen eszközökkel megakadályozom azt, hogy a templomba menjenek, vagy elrontom a hangulatukat, hogy annak valami hasznát ne láthassák.
– Azoknak az embereknek a számára, – folytatta az ördög, – akik komolyan és magukba zárkózva indulnak el, más eszközöket használok: Mindig van ugyanis egy lány vagy asszony, aki a figyelmet magára vonja. Ekkor az asszonyok pillantásait az ilyenek ruhájára irányítom; megvizsgáltatom velük pontosan a kalapját, a blúzát és a prédikáció elrepül a fejük fölött. Azok a férfiak pedig, akiknek egy kis irodalmi műveltségük van, a prédikációban itt és ott egy-egy kevésbé helyes kifejezést vagy stílushibát fedeznek fel és így a formára tekintenek a tartalomra pedig nem figyelnek. A templomból való távozás alkalmával azután megteszik a maguk kölcsönös észrevételeit és így minden hatás elvész.
– Az a másik hölgy meg, amott, fél a meghűléstől; nos tehát kioktatom, hogy itt vagy ott, valamelyik ablak nyitva van és az egész istentisztelet alatt nem gondol másra, mint a légvonatra és az egészségét érintő veszedelemre.
– Na, és a kereskedők! Úgy intézem a dolgokat, hogy az előző este vagy reggel, az istentisztelet előtt rossz híreket halljanak. És így az egész istentisztelet alatt tele lesz a fejük.http://www.portfolio.hu/img/upload/2012/07/re_1.png
Egy padon egy anya ül. Gyermeket hagyott otthon, aki a bölcsőben alszik; gyorsan az eszébe juttatom, hogy a kicsi fölébredt és most az a veszély fenyegeti, hogy ágyacskájából kiesik. És ez az asszony egész idő alatt nyugtalan lesz. Látok néhány jó megjelenésű urat, akik figyelmesen hallgatnak a papra. Rögtön figyelmessé teszem őket arra, hogy amit most hallottak, az erre vagy arra az emberre vonatkozik, aki szintén ott van a gyülekezetben. Ekkor rögtön elkezd János Péterre, Sándor pedig Józsefre gondolni és elindulnak hazafelé, nagyon meglévén elégedve a lelkipásztorral és önmagukkal.
– Ha pedig egy hallgatót az istentisztelet ideje alatt nem tudok elvonni a figyeléstől, akkor megpróbálom őt hatalmamba keríteni a kijáratnál. Felindítom az embereket, hogy mindenféléről kezdjenek el beszélni, aminek a templomhoz semmi köze. Úgy irányítom őket, hogy isntentisztelet után olyan embereknél tegyenek látogatást, ahol csak világi dolgokról lehet beszélgetni és így kitörlök a lelkükből minden jobb benyomást, amelyre a templomban szert tettek.http://www.torrisholmemethodist.org.uk/photos/goodfriday/coming%20out%20of%20church.jpg
Ezek voltak az ördögnek nyilatkozatai a kérdezősködő számára, amikor a templom felé indult. Mennyire így van ez csakugyan az életben is. Mindenki megtoldhatja ezeket az adatokat a saját tapasztalataiból.

Ne láss!

Veszekedés

Rossz hír

Templomból kijövet

forrás

 

 

2012. december 31., hétfő

Karácsony nyolcada alatti 8. nap

1Jn 2,18-21 Gyermekeim, itt az utolsó óra, és mint hallottátok, hogy eljön az Antikrisztus, most sok Antikrisztus támadt. Ebből tudjuk, hogy itt az utolsó óra. Közülünk mentek ki, de nem voltak közülünk valók. Mert ha közénk tartoztak volna, megmaradtak volna velünk. Rajtuk kellett nyilvánvalóvá válnia annak, hogy nem mindenki közülünk való. Titeket azonban fölkent a Szent, és ezt mindannyian tudjátok. Nem azért írtam nektek, mintha nem ismernétek az igazságot, hisz ismeritek és (tudjátok), hogy az igazságból semmiféle hazugság nem származik.

Jn 1,1-18

(…) Föllépett egy ember, az Isten küldte, s János volt a neve. Azért jött, hogy tanúságot tegyen, tanúságot a világosságról, hogy mindenki higgyen általa. Nem ő volt a világosság, csak tanúságot kellett tennie a világosságról. (Az Ige) volt az igazi világosság, amely minden embert megvilágosít. A világba jött, a világban volt, általa lett a világ, mégsem ismerte föl a világ. A tulajdonába jött, de övéi nem fogadták be. Ám akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Azoknak, akik hisznek nevében, akik nem a vérnek vagy a testnek a vágyából s nem is a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. S az Ige testté lett, és közöttünk élt. Láttuk dicsőségét, az Atya Egyszülöttének dicsőségét, akit kegyelem és igazság tölt be. János tanúbizonyságot tett róla, amikor azt mondta: „Ez az, akiről hirdettem: Aki nyomomba lép, nagyobb nálam, mert előbb volt, mint én.” Mindannyian az ő teljességéből részesültünk, kegyelmet kegyelemre halmozva. Mert a törvényt Mózes közvetítette, a kegyelem és az igazság azonban Jézus Krisztus által lett osztályrészünk. Istent nem látta soha senki, az Egyszülött Fiú nyilatkoztatta ki, aki az Atya ölén van.
Az Isten szeretetét visszautasító emberek életében minden óra utolsó óra, mert a testi halál felé sodródnak, amely mögött az örök kárhozat rémületes örvénye vár rájuk. Azok életében, akik eladták lelküket, hitüket a pillanatnyi gyönyöröknek, már most láthatjuk a végső ítélet elővételezését. Látszólag boldog, sikeres életük mélyén a legteljesebb értelmetlenség szakadékai tátonganak. A hitről már nem lehet szólni hozzájuk, mert nem értik, ha viszont arról próbálunk meg beszélgetni velük, ami őket érdekli, mindjárt feltárul kiüresedett, kiégett, értelmetlenné vált, halott életük. Szavaik távoliak, mosolyuk erőltetett, arcuk élettelen, s a halál jeges hidegét árasztják maguk körül. Valóban: elérkezett az utolsó órájuk – még nem a végső evidencia rémületével, de igenis a végső értelmetlenség kimondhatatlan keserűségével.
Ugyanakkor Szent János hozzánk intézi figyelmeztetését, akik hiszünk Isten Fia valóságos megtestesülésében, s ezért Istenből születtünk. Mivel az isteni természet részesei lettünk –persze nem a magunk érdeméből, hanem az Isten végtelen kegyelméből –, hiába öregszik a testünk, és sodródunk a biológiai pusztulás felé, a személyünk mélyén istengyermeki élet van, mely egyre áradóbb lendülettel visz a létezés végtelen óceánja felé, az Atyához. Minden óránkat az örökkévalóság járja át, s minden órával közelebb kerülünk ahhoz, hogy az isteni élet teljesen birtokba vegyen minket.
Ám ez nemcsak ajándék és kitüntetés, hanem feladat is: úgy kell élnünk, mintha minden óra az utolsó óránk lenne itt a földön.
Nem halogathatjuk a bűnnel, a rossz szokásainkkal való szakítást, nem várhatunk tovább szívbéli megtérésünkkel, mert Urunk Jézus arra figyelmeztet, hogy nem majd, nem akkor, hanem most lehet és kell belépnünk Isten országába, különben az bezárul előttünk. Életünk minden órája kegyelmi „most” lehet, ha el nem vesztegetjük, egészen az utolsó „most”-ig: halálunk órájáig, amikor véglegesen beleszülethetünk Isten dicsőségébe.

 

Barsi Balázs

 

2011. májusában merült fel az ötlet, hogy bizony szükségünk lenne egy plébániai honlapra, ahol a hirdetéseket, információkat tudjuk megmutatni, és ne csak egyesek emberek – akik a levelezőlistán rajta vannak – kapjanak híreket. Ahogy az lenni szokott, a gondolat megfogant, majd szép lassan fejlődött. Őszre már nagyon megindult a fejlődés, míg végül fél év múltán 2011. december 23-án a honlapunk megszületett!

Emlékszünk, épp a pásztorjáték végén kaptuk az SMS-t, hogy sikerült, immáron kikerült a világhálóra a honlapunk, amelyen bemutatkozunk, fontos dolgainkat, tudásunkat, örömünket megosztjuk. Izgalommal teli munka kezdődött számunkra: elkezdtük feltölteni a honlapot mindennel, amit fontosnak tartottunk. Feltettük a templomi bemutatkozást, a hittanórákat, közösségeinket, és magunk is elcsodálkoztunk, hogy mennyi minden érték van a plébániánkon. Lett tudástár, ahova lelkesen gyűjtöttük hitünk alaptudományát, vezettük a plébániai anyakönyvet. Folyamatosan kapjuk a napi evangéliumot és elmélkedést, és gondoltunk a könnyedebb órákra is, amikor gyerekeknek játékokat, pályázatokat hirdettünk, vagy a felnőtteknek tudtunk nézni- olvasni- sütnivalót ajánlani. Itt osztottuk meg a pásztorjátékról illetve az elsőáldozásról készült videóinkat. Nyári élményeket rögzítő fotók is bekerültek a fotóalbumba.Később a bejegyzések között megjelentek az egyházi ünnepekkel kapcsolatos ismertetőink is. Mindezen komoly munkákért itt szeretnék köszönetet mondani aktív munkatársainknak. Aki idáig eljutott, küldjön egy e-mailt a rakoscsabanet@ gmail .com-ra. Az első három ajándékban részesül.

Visszatekintve az elmúlt évre, az ember számadást is tesz, ez történt velünk is. Statisztikákat nézve látjuk, hogy az év folyamán havonta 2-3000 megkeresést kaptunk, ami a nyári hónapokban leesett 1000-1500-ra (helyes, hogy nyáron nem a gép előtt ülnek az emberek!), és meglepve tapasztaltuk, hogy nemcsak Rákoscsabán ismernek, hanem Magyarországról, Erdélyből, USA-ból is ránk találtak. Egy év alatt 28 000-szer kattintottak honlapunkra és közel 50 000 cikket nyitottak meg. Ez az érdeklődés is megmutatta számunkra, hogy igen jó irányba indultunk, az internetes világban is van igény arra, hogy megjelenjenek gondolataink, értékeink, és így, a neten keresztül a világban hirdessük Krisztus igéjét, szeretetét, evangéliumát.

Kérés Olvasóinkhoz!

http://4szoba.hu/upload/images/photos/000/017/007/fb_torta.jpeg?1306325435

“Igen,a világ fiai a maguk módján okosabbak a világosság fiainál.” Lk 16,8

Legyünk okosak, mint a világ fiai!  Ők tudják, hogy a honlapjuk a Google rendszerben hogyan kerül a kereső listában minél előrébb: like-olással Facebookra , e-mailban továbbadják a cikket, üzenőfalat, hozzászólásokat használják . Ez mind növelik a Google-rendszerben előre jutást!

Ez nem öncélú érdek, hanem, hogy egy  keresztény  értékeket nyújtó honlap jusson előrébb és talán egy nem hívő erre bukkan rá internetes keresgélése közben. Minél előrébb vagyunk, annál nagyobb eséllyel jut el hozzánk. Ez ma  a misszió egy formája.

 

Nézzétek, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé! Legyetek tehát okosak, mint a kígyók, és egyszerűek, mint a galambok!Mt 10,16

 

Kedves Látogatók!

Ezúton köszönjük, hogy rendszeresen olvassa a honlapot. Reméljük, hogy a jövőben még több és jobb tartalmakat tudunk  megosztani a honlapon, és így közösen fejlődünk Hitünkben, Reményünkben és Szeretetünkben!

                                                       rakoscsaba.plebania.hu szerkesztői                                                                                                                                          

Ha pedig még idáig is eljutott, akkor egy kis játékra invitáljuk. Válaszoljon az alábbi kérdésekre és a jutalma nem marad el:

  1. Hány imacsoport van a plébániánkon?
  2. Hány elsőáldozó volt 2012-ben?
  3. Mi a legnagyobb eltérés a templomunk jelenlegi állapota és a honlapon lévő gömbpanorámás bemutató között? (plusz 1 pont: ki szerepel az egyik gömbpanorámás felvételen?)
  4. Hányféle változatban található meg a „Miatyánk” imánk a honlapon?
  5. Mennyi gyermekimádságot tettünk fel a honlapra (3 csoportban összesen)?
  6. Hány egyházi dokumentumra lehet továbblépni a honlapról?
  7. És végül: Mennyi netes játékot gyűjtöttünk a gyerekeknek (és játékos felnőtteknek)?

+1: Mi is a jutalom?

1.születésnapi torta

Facebook torta

Kosztolányi Dezső ifjú korában elvesztette hitét, és csak élete végén lett ismét vallásossá. De nem hívő korában is közelállónak érezte magához a katolicizmust, mert azt mondta, hogy ez a vallás szép.
Egy alkalommal így nyilatkozott egy pap-költő barátjának: „Olyan páratlan, tündöklő vallás egy sincs, mint a tiétek. Tiszta költészet… Ti nem is sejtitek, milyen széppé és változatossá tettétek az életet, amely magában fárasztó és unalmas. Ti ünnepeitekkel részekre bontottátok az évet. Szolgálatába állítottátok fel a csúcsokat: építészetben, szobrászatban, festészetben, zenében, költészetben egyaránt.

 

November 1-jén, amikor kezdődik az őszi vörös hervadás, kiviszitek az embereket a temetőbe és meggyújtjátok a kegyelet gyertyáit és mécslángjait. Virággal borítjátok a sírokat, és figyelmeztetitek a világot az elmúlásra…

Amikor megjön a december, hajnali misét tartotok. A hajnali kék ködben lámpásos emberek bandukolnak a kivilágított kis falusi templomok felé, és teli torokkal énekeltetitek az „Ó fényességes szép hajnal , kezdetű ódon adventi éneket. A nappalok egyre rövidebbek lesznek, a sötétség egyre sűrűbb és hosszabb. És ti azt mondjátok: nem kell félni. Majd jön valaki, aki elűzi a sötétséget és sose látott fényt gyújt a világnak. Az adventi emberek remélnek és várják a fényt. A várakozásban kicsordul az ajándékozási kedv. Titokban vásároljátok szeretteiteknek az emléktárgyakat, hogy szeretettel ünnepeljétek együtt a fény születését. És a sötétség mélypontján, december 24-én, amelyet „szentestének” neveztek, megrendezitek Jézus születésének mámorában azt a hallatlan és páratlan karácsonyi tűzijátékot, amelynek sziporkái New Yorktól Tokióig látszanak. – Akkora az öröm, hogy a világ táncra perdül.

De pár hét múlva ismét üstökön ragadjátok az embert és azt mondjátok neki: Elég volt! Hamut hintetek a kijózanult fejekre és azt mondjátok: Emlékezzél ember, hogy porból vagy és porrá leszel! És igyekeztek meggyőzni a világot, hogy mindenkinek szenvednie kell. A Kálváriára járatjátok az embereket és a szenvedés szépségeit magyarázzátok nekik… És megjön a nagyhét. Elnémítjátok a harangokat. Felállítjátok a nagy Halott sírját. És döbbenve áll a világ a nagy ravatalnál. De nagyszombaton felzúgatjátok a Rómából visszatért harangokat. Aranyos karingbe öltöztök, és megindul az öröm mámorában ujjongó körmenet. – Alleluja! Föltámadt Krisztus e napon. A körmenet szegélyén sorfalat állnak a fák, zöld rügyekkel figyelnek rátok. – Igen! Igen! – mondogatják. Valóban itt van a feltámadás, a tavasz.
Olyan szép mindez, hogy az egyházhoz akkor sem volna szabad hozzányúlni, ha Isten nem volna sem égben, sem bennünk.

Ha valami szörnyű hatalom kipusztítaná a világból a virágokat, a színeket és hamuszürkévé tenné a földet, vagy eltörölné a modern ember játékszerét a sportot, nem okozna akkora kárt, mintha az egyházat törölné el.”

 
Ilyen csodálattal beszél egy – akkoriban nem hívő – költő az egyház ünnepeiről, az egyházi évről.

 

Te ismered-e az egyházi év szépségét és mondanivalóját?

forrás

Kosztolányi Dezső

temető

ködös hajnal

karácsonyi tűzijáték

por

húsvéti körmenet

 

December 4-én, 6-án és 7-én este 6 órakor a szentmisét Gável Henrik atya mutatja be adventi lelkigyakorlatos beszéddel.

A Magyar Katolikus Családegyesület Életvédő Fórumának november 16-i ülésén az egyesület elnöke, Bíró László püspök beszámolt az utóbbi idők legjelentősebb, az életvédelmet érintő híreiről.

Szó esett arról, hogy az ENSZ még soha ilyen nyíltan nem állt ki a fogamzásgátlás mellett: egy dokumentumban alapvető emberi jognak nevezte. Az Emberi Jogok Európai Bírósága elítélte Lengyelországot, mivel ottani orvosok nem voltak hajlandók abortuszt végrehajtani egy 14 éves lányon; eközben 47 hely fogadja be a kelet-európai államban a nemkívánt terhességből származó csecsemőket.

Franciaországban elfogadták, hogy az abortuszt mindenki számára támogassa az állam, jelenleg a szegények és fiatalok érhetik el ingyenesen. Ugyancsak Franciaországban elfogadták a „házasság mindenkinek” törvénytervezetet, amellyel az azonos neműként együtt élőknek ugyanolyan jogokat kívánnak biztosítani, mint a házastársaknak. A francia katolikus családok társulatának országos szövetsége közleményben tiltakozott a törvénytervezet szövege ellen.

Az Európai Parlament női jogi és esélyegyenlőségi bizottsága ki akarja tiltani a tagállamok iskoláiból azokat a tankönyveket, amelyek a hagyományos női és férfi szerepeket erősítik, mondván, hogy a nők jövőbeli karrierlehetőségei sérülnek ezzel. Pozitív hír is van azonban: Németországban hamarosan nagyszülők is gyes-re mehetnek unokáikkal, ez a szülők számára könnyebbé teszi a munkavállalást és a többgenerációs családot is támogatja.

Gerber Zsuzsanna, a Magyar Asszonyok Érdekszövetségének képviseletében Az élet: ajándék című konferenciáról számolt be, amelyet szeptember 28-án szerveztek a parlament felsőházi termében. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásával megrendezett esemény célja az volt, hogy a nemkívánt gyermeket váró édesanyák is felelősségteljes döntést tudjanak hozni, megfelelő információkhoz jussanak, ezen felül az életvédelem felkészült szakembereinek összefogásához, hosszú távú együttműködésükhöz, illetve krízispontok létrejöttéhez kívánnak hozzájárulni.

A konferencia fővédnöke Kövér László, a Magyar országgyűlés elnöke volt, a külföldi előadók között felszólalt Carlo Casini, az Európai Parlament képviselője, az Olasz Életvédő Mozgalom elnöke, Sharon Slater, a Family Watch International elnöke, valamint Anna Záborska európai parlamenti képviselő.

Az előadások és beszélgetések négy témakörben zajlottak: a krízishelyzetben lévő családok lehetőségei, a társadalom felelőssége, a tájékoztatás-felvilágosítás-megelőzés, valamint a lelki segítségnyújtás és tanácsadás is szóba került. A konferencia több javaslatot is a minisztérium elé tárt, mégpedig hogy erősíteni kell a családbarát közgondolkodást, a közoktatásban életvédő felvilágosító programra van szükség, az abortuszra indulóknak személyre szabott támogatást kell biztosítani, a társadalmat is széles körűen tájékoztatni kell e témakörben, a posztabortusz szindrómások szervezett támogatása is elengedhetetlenül fontos, akárcsak segítő csoportok biztosítása, valamint a beteg gyermeket vállalókat is segíteni kell (ön)segítő csoportok támogatásával.

A konferencia honlapja a találkozó után pusztán regisztrációs oldalból információs ponttá alakult, ahol mind a gyermekvállalásra már kész babát várók, mind a várandósságot krízisként megélők sok hasznos ismerethez juthatnak hozzá.

Rojkovich Bernadette és Leszkovszky Gy. Pál OP az abortált emberi magzatokból származó sejtek felhasználásával készült védőoltások megítéléséről, a kérdés orvosi és erkölcsi vetületéről tartottak előadást. Eőry Ajándok pedig ismertette a résztvevőkkel, hogy hamarosan beindul a Szent Péter esernyője program, amelynek keretében decemberben a kistarcsai plébánia bejáratához egy leginkább jászolra emlékeztető kisebb faépítményt fognak helyezni, azzal a céllal, hogy nemkívánt újszülöttjüket ebben helyezhessék el azok, akik nem vállalják gyermekük felnevelését. A plébániáról az elhelyezéstől számított négy percen belül garantáltan a kistarcsai kórház megfelelő osztályára kerül az újszülött.

 

Magyar Katolikus Családegyesület

Magyar Kurír

Bíró László tábori püspök

Baba édesanyjával

Kistarcsai plébánia

Az élet ajándék konferencia honlapja

 

Sietek mint mindig, és az autó navigációs rendszere finom női hangon mind gyakrabban figyelmeztet, hogy: “túl gyorsan mész!” Megsokallva a kioktatást, egyetlen mozdulattal – mely hatalmas nyugalommal tölt el – kikapcsoltam a készülék hangját. Csendben, a villódzó nyilakkal próbált vezetni a GPS, de siettemben vagy két kanyart később vettem be. Megszeppenve, az elveszettség érzésével hamar hangot adtam kis barátomnak, mely első szavaival nem duzzogva kioktatott, hanem a világ legtermészetesebb hangján csak annyit mondott: “újratervezés!”

Nézem az emberi értelem tenyérnyi gyümölcsét, az autóban villódzó kis készüléket mely képes figyelni az égben keringő szekrénnyi műholdra, hogy engem határozottan célba vezessen, hogy pontos időben elkezdhessem a messzi város templomában a szentmisét.  Csodálattal szemlélem az ember alkotta gépek alázatát, céltudatos pontosságát, kitartó figyelmét, azt a nyugodt, eredményes munkát mellyel szolgálnak mindenféle hiszti, duzzogás, fáradság nélkül bennünket.
 
Nekem is van egy csodálatos műholdam -a jó Isten, aki lelkiismeretem által hozzám is szól, vezet céltudatosan. Az élő hitünk hullámhosszán kapcsolatba léphetek vele, nála mindig zöld a lámpa.. Jósággal mondja, hogy most jobbra mosolyogj és légy kedves, aztán most balra figyelj mert ott tátong a bűn szakadéka. De ha az útszéli tarka virágoktól vonzva letérünk a helyes útról, Ő onnan fentről látva maréknyi porságunkból fakadó gyengeségünket, szelíd jósággal csak annyit mond: bűnbánat, azaz újratervezés.
 
Olyan jó tudni, hogy van mindannyiunknak egy csodálatos mennyei GPS-e. Merjük bekapcsolni!! Merjünk az élő hit útjára lépni!!  Nyugodtak lehetünk, mert nem lehet úgy eltévedni, hogy gondviselő vezetőm azonnal ne tudná megmutatni a következő helyes lépést! Mindig van tovább! Az öreg Nikodémusnak is az evangéliumban, Jézus kapásból felkínálta, hogy: újjá kell születni!! Isten mindig, bárhol is vagy, meg tudja mutatni az utat mely célba vezet, mely által elérheted a legbensőbb, csodás álmaid! Nem tudunk annyira eltévedni, hogy Istenünk megsértődjön ránk, vagy hogy ne tudna onnan is újratervezni mindent, és nem csak neked, nekem, hanem akár népünknek, vagy az egész emberiségnek! Ő nem kötekedik és kicsinyes dührohamokat sem kap, szeret bennünket mert gyermekei vagyunk, szeret és vezet szelíden, kitartó jósággal mindig mellettünk van!
Mi emberek alkottuk ezt a kis gépet mely ott villódzik az autónkban, a saját képünkre, hasonlatosságunkra alkottuk… és csodálatos, működik.
Hinnünk kell, hogy a bennünk lévő nagy mennyei GPS is működik! Általa egy új világ nyílhat előtted!!
                                                                                                                                                               Szeretettel
                                                                                                                                                           Csaba testvér